W seminarium licznie wzięli udział przedstawiciele poszczególnych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy (w tym GKS Oronka, Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, OSP w Dobrucie i Orońsku, zespołu Guzowianki i Zaborowianki, Klubu Seniora, a także LGD „Razem na Piaskowcu”), a także Starosta Powiatu Szydłowieckiego, przewodnicząca Rady Gminy Orońsko oraz wicedyrektor Centrum Rzeźby Polskiej. Podczas spotkania przedstawiono osiem prezentacji multimedialnych omawiających zrealizowane projekty przez poszczególne stowarzyszenia w roku 2016, a także wskazujące kierunki i propozycje działań na bieżący rok. Pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk przedstawił także stan prac w ramach badań archeologicznych na terenie gminy Orońsko, a Pani dyrektor biura LGD „Razem na Piaskowcu” omówiła dotychczasowe przedsięwzięcia dofinansowane ze środków PROW , a także przedstawiła harmonogram i warunki udziału w najbliższych konkursach grantowych. Analiza przedstawionych prezentacji wskazuje na coraz lepszą współpracę pomiędzy stowarzyszeniami i nieformalnymi grupami, działającymi na terenie Gminy, co skutkuje możliwością organizacji dużych imprez rekreacyjnych i kulturalnych, stanowiących ciekawą ofertę dla mieszkańców.

Po zakończeniu prezentacji prowadzący spotkanie – prezes SOiRGO – otworzył dyskusję, podczas której poruszono szereg problemów dotyczących małej aktywności społeczeństwa lokalnego, dyskutowano nad sposobami zachęcenia mieszkańców gminy do korzystania z dosyć bogatej oferty kulturalnej, sportowej, prozdrowotnej, przygotowywanej przez NGO. Podkreślano, iż istotnym czynnikiem determinującym sukces planowanych przedsięwzięć jest zaangażowanie koordynatorów prac oraz odpowiedzialność i rzetelność poszczególnych osób realizujących określone zadania. Podjęto również temat przygotowania przez Gminę harmonogramu imprez na terenie Orońska planowanych do realizacji w bieżącym roku. Uczestnicy spotkania podkreślali celowość organizacji Forum Dyskusyjnego i wyrazili nadzieję, iż projekty zaproponowane podczas seminarium zostaną wdrożone przez NGO przy wydatnym wsparciu władz lokalnych.

forumoronsko2