Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach otrzymał grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 .

Grant został przekazany w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w Ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Wysokość przyznanego grantu wynosi: 44 914,15 zł w tym:
– ze środków UE(84,17%) – 37 804,24 zł
– ze środków budżetu państwa (15,83%) – 7 109,91 zł
Termin realizacji projektu: 01.05.2020r. – 31.12.2020r.

Środki otrzymane w ramach projektu przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu.