Zapraszamy na XIII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. /środa/ o godz. 13.00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XII/19 z 24 września 2019 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030;

2) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok
2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r.;

3) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020;

4) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.;

5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

6) zmieniającej uchwałę Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich;

7) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

8) przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych
złożonych przez radnych.

8. Informacja Burmistrza dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24 h ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.).

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach
skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.

Wiele osób spodziewało się, że podczas najbliższej sesji poruszony zostanie temat ewentualnego odwołania kilku radnych. Ten temat pojawi się raczej w późniejszym terminie, ponieważ kolejne posiedzenie komisji doraźnej do spraw przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez radny Rady Miejskiej w Szydłowcu, zostało zwołane na 6 listopada. Tego dnia w obecności radcy prawnego przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające sprawę.