Plan dochodów i wydatków, na podstawie którego funkcjonuje samorząd gminny, zakłada w 2016 roku dochody w kwocie 52.879.682,00 zł, wydatki w kwocie 52.305.681,00 z tego na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.361.976,00 zł, plus rezerwa na inwestycję w kwocie 120.000,00 zł – rezerwa na inwestycje została po raz pierwszy wprowadzona do budżetu w 2015 roku. W budżecie przyjętym 29 stycznia 2015 r. przez Radę Miejską wydatki inwestycyjne opiewały na kwotę 5.484.366,00 zł (bez rezerw inwestycyjnych) z czego 3.558.402,00 stanowiły wydatki na realizację projektu kluczowego.

Zgodnie z przyjętym w latach poprzednich harmonogramem, w roku 2016 gmina musi przeznaczyć na wykup obligacji komunalnych kwotę 574.000,00 zł plus koszty obsługi długu – około milion złotych. A już w roku 2017 na wykup obligacji komunalnych gmina musi zabezpieczyć kwotę 2.574.000,00 plus prawie milion złotych na koszty obsługi zadłużenia.

Wydatki na wykup obligacji komunalnych są znaczącym obciążeniem finansowym, a tym samym wpływają na zakres planowanych inwestycji.

W budżecie gminy na 2016 rok jest szereg zadań determinujących działania samorządu na kilka najbliższych lat i wskazujących kierunki rozwoju. Jeszcze w 2015 roku wykonany zostanie projekt przebudowy jazu (tamy) przy szydłowieckim zalewie oraz koncepcja zagospodarowania terenu wokół akwenu. Na podstawie tych dokumentów w przyszłym roku będzie można rozpocząć modernizację jazu. W przyszłym roku zostanie również opracowany kompleksowy projekt budowlany modernizacji zalewu oraz terenu przyległego na podstawie opracowanej koncepcji, która ma powstać do końca 2015 roku. Na ten cel w budżecie na 2016 rok zarezerwowano kwotę 350.000,00 zł. Opracowana zostanie również dokumentacja na rozbudowę stadionu przy ulicy Targowej w Szydłowcu. W przyszłym roku gmina zainwestuje m.in. w budowę kanalizacji sanitarnej oraz dokumentację na modernizację oczyszczalni ścieków. Systematycznie będzie rozbudowywane i modernizowane oświetlenie uliczne na terenie gminy. W planach jest budowa nowych dróg na osiedlu nad zalewem. Kontynuowana będzie również budowa lokali socjalnych przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu. Na skrzyżowaniu ulic Folwarczna i Kościuszki ustawiona zostanie sygnalizacja świetlna – inwestycja ta będzie realizowana wspólnie z powiatem szydłowieckim. Zaplanowana jest również przebudowa parkingu na ulicy Kolejowej – zadanie to będzie realizowane w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz przebudowa parkingu przy ulicy Kościuszki – przy OSP i Prokuraturze. W planach są także remonty w placówkach oświatowych. W budżecie gminy na rok 2016 zaplanowane są wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Przyszły rok będzie również czasem realizacji inwestycji wskazanych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. Na terenie gminy wykonane zostaną następujące zadania: siłownia plenerowa na osiedlu Wschód, chodnik w Woli Korzeniowej, plac rekreacyjno-sportowy „Nad Zalewem”, boisko do piłki plażowej w Sadku, siłownia zewnętrzna w Majdowie oraz zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej.