W dniu 12 listopada 2010 r. urzędujący wójt Gminy Orońsko i jednocześnie kandydat w I turze wyborów Zdzisław Bredłowski, złożył w trybie wyborczym do Sądu Okręgowego w Radomiu wniosek o wydanie orzeczenia nakazującego jego kontrkandydatowi Józefowi Knop sprostowanie nieprawdziwych informacji, przekazywanych wyborcom podczas kampanii wyborczej na wójta.

W dniu 15 listopada 2010 r. Sąd Okręgowy oddalił wniosek Zdzisława Bredłowskiego, nie dopatrując się w ulotkach rozpowszechnianych przez Józefa Knopa Ŝadnych treści nieprawdziwych, które należałoby sprostować.

Postanowienie Sądu Okręgowego utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Lublinie, do którego zażalenie na rozstrzygnięcie Sądu I instancji złożył Zdzisław Bredłowski.

Z powyższego wynika, że kampania mojego ojca była prowadzona merytorycznie ze wskazaniem problemów i spraw, które naprawdę dotyczyły Gminy i jej mieszkańców.

W dniu 1 grudnia 2010 r. Zdzisław Bredłowski w odwecie (jak sam podał w oświadczeniu do prasy w „ripoście”) rozpowszechnił w swoich ulotkach wyborczych szereg nieprawdziwych informacji jakoby jego przeciwnik wyborczy Józef Knop m.in.:

– za czasów pełnienia funkcji wójta Gminy był odpowiedzialny za budowę hali sportowej w Orońsku, która następnie została zburzona – zarzucając mu tym samym popełnienie przestępstwa z art 231 § 1 k.k.,

– wspólnie z innymi kandydatami w kampanii wyborczej przed I turą serwował alkohol w zamian za poparcie – zarzucając im popełnienie przestępstwa z art 250a § 1 k.k.,

– zasugerował również, że w okresie pełnienia funkcji naczelnika i wójta otrzymywał przychody, co do których źródeł można mieć zastrzeżenia i dzięki temu kończąc pracę na stanowisku wójta wybudował nowy dom, kupił samochód i ciągnik- zarzucając tym samym swojemu kontrkandydatowi w II turze wyborów popełnienie przestępstwa będącego w dyspozycji art 228 § 1 k.k.,

– Żyje w niepełnej i nieszczęśliwej rodzinie.

Opisany powyżej czyn Zdzisława Bredłowskiego Sąd Rejonowy w Przysusze zakwalifikował jako przestępstwo z art. 212 § 1 k.k., a ogłaszając wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wymierzył mu karę trzech miesięcy ograniczenia wolności w zawieszeniu na okres 1 roku, dodatkowo zasądził 1000 zł nawiązki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

W dniu 22 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Radomiu, uznając apelację Józefa Knopa dodatkowo orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Orońsku na okres 1 miesiąca.

Niezrozumiałym dla większości mieszkańców Gminy Orońsko i powiatu szydłowieckiego jest fakt, że w emerytowanym milicjancie i policjancie Zdzisławie Bredłowskim nie ma nawet odrobiny skruchy. Jak wynika z zacytowanego powyżej fragmentu jego oświadczenia nie widzi nic zdroŜnego w zarzucaniu innym przestępstw, których się nie dopuścili.

Należy przy tym wyjaśnić czytelnikom, że pozwolenie na budowę hali sportowej, którą miał rzekomo zburzyć wg skazanego Zdzisława B. Pan Roman Woźniak (aktualnie pełniący funkcję wicestarosty szydłowieckiego) wydał następny wójt Gminy Orońsko, który objął funkcję po Józefie Knopie – Czy Zdzisław Bredłowski pełniąc w trakcie trwania wyborów funkcję wójta dla ustalenia powyŜszego faktu potrzebował jakichkolwiek świadków???

W sprawie korupcji politycznej podczas wyborów w Gminie Orońsko Prokuratura w Przysusze oddział w Szydłowcu wszczynała postępowania aż trzy razy. Podczas prowadzonego śledztwa zeznania składał także wójt Zdzisław Bredłowski. Wszystkie postępowania umorzono, nikomu nie stawiając zarzutów. Jeżeli podczas przesłuchania w Prokuraturze podobnie jak w Sądzie cyt. „W ulotce wyborczej zawarłem informacje przekazywane mi przez moich wyborców. W sądzie nie ujawniłem ich nazwisk.” Zdzisław Bredłowski zataił nazwiska swoich informatorów, to mógł dopuścić się przy tym umyślnego przestępstwa tj. utrudniania prowadzonego śledztwa, a ten czyn powinien stać się przedmiotem zainteresowania prokuratury? Prawdą jest, że za umyśle popełnienie przestępstwa z oskarŜenia prywatnego Zdzisław Bredłowski nie straci mandatu wójta – ale czy taka osoba ma prawo dyskwalifikować za podobny czyn kandydatów na dyrektorów szkół w ogłaszanych przez siebie konkursach??

Pozostaje mieć nadzieję, że niezależni dziennikarze zwrócą się do wójta Bredłowskiego o dodatkowe wyjaśnienia w przedmiocie jego oświadczenia dla prasy i treści postawionych przeze mnie pytań.

Z poważaniem, Krzysztof Knop.

tekst jest oryginalną wiadomością nadesłaną na mailowy adres portalu www.naszszydlowiec.pl przez Krzysztofa Knopa. Poniżej kilka załączników również nadesłanych przez Pana Knopa.

Artykuł Tygodnika Szydłowieckiego

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego

Orzeczenie Sądu Okręgowego

Załącznik do zarządzenia