10 czerwca odbył się oficjalny odbiór zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec”. Nowa nawierzchnia asfaltowa ma długość 600 mb i szerokość 4m. Prace wykonywał Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z.o.o. z siedzibą w Nowinach.
Inwestycja ta kosztowała 155.803,61 zł i była dofinansowana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko w 66,36 procentach.

Komisja odbioru w składzie: Łukasz Kuleta, Urszula Grzmil, Dorota Jakubczyk, Albert Krzewiński – przedstawiciele Urzędu Miejskiego przy udziale Sylwestra Adamczyka – kierownika robót, Macieja Stefańskiego – inspektora nadzoru oraz Sylwestra Olszewskiego – z Nadleśnictwa Skarżysko po zapoznaniu się ze stanem robót i dokumentacją stwierdziła, że prace zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z zapisami umowy.

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew złożył serdeczne podziękowania za współfinansowanie przebudowy drogi na ręce obecnych na odbiorze: Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr inż. Andrzeja Matysiaka oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko Zbigniewa Dąbrowskiego. Burmistrz podziękował za bardzo dobrą współpracę, efektem której jest realizacja inwestycji i wyraził nadzieję na kolejne wspólne działania.

W imieniu mieszkańców wyrazy wdzięczności złożyli: Dorota Jakubczyk Radna Rady Miejskiej i Łukasz Szcześniak Radny Powiatu, a także Sołtys Łazów Łukasz Adamczyk. Podkreślano, że nowa droga skróci mieszkańcom Łazów dojazd do miasta i poprawi bezpieczeństwo poprzez łatwiejszy dostęp służb ratunkowych do zabudowań mieszkalnych sołectwa. Za poprawę bezpieczeństwa i ułatwienie dojazdu do zdarzeń straży pożarnej, podziękował również obecny na odbiorze Prezes OSP Majdów Rajmund Mamla.

foto i info: UM w Szydłowcu