Radny Paweł Surdy to jedyny członek wspomnianej wyżej Komisji Edukacji z wymienionych nazwisk. Radny Maciej Kapturski w rozmowie z portalem wspomniał, że Paweł Surdy „nie był zbyt częstym bywalcem na posiedzeniach tego organu władzy”. Radny Kapturski wspomina również o tym, że podchody o odwołanie go funkcji przewodniczącego były już robione od jakiegoś czasu. 

Podejrzenia zostaną zrealizowane już dziś podczas posiedzenia rajców miejskich. Wniosek sześciu radnych okazał się pozytywnie rozpatrzony przez prezydium rady, które poddało go pod głosowanie. Licząc szybko już teraz prawie pewne jest, że Maciej Kapturski zostanie odwołany. 

Kto zastąpi go na tym stanowisku? Słyszało się o radnym Pawle Surdym, ale obecnie wszystko wskazuje na to, że funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji obejmie radna Anna Majstrak. Radna, która startowała z list Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej, działała w opozycji, ale w ostatnim czasie „przefarbowała” się na członka koalicji. Dotychczas była wiceprzewodniczącą tej Komisji. 

Radny Maciej Kapturski znając prawdopodobny finał tej historii podesłał na naszą redakcyjną skrzynkę mailową sprawozdania z prac kierowanej przez niego Komisji za rok 2015. 

– W związku z planowanym przez Koalicję Radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu atakiem pozbawienia mnie Funkcji Przewodniczenia Komisji Edukacji oraz braku informacji na BIP Szydłowiec, dotyczącej sprawozdania z prac Komisji za 2015 r, przedstawiam Państwu czym się zajmowała oraz w jakim zakresie pracowała Komisja w 2015 r. pod moim przewodnictwem. – napisał w mailu Maciej Kapturski. 

SPRAWOZDANIE KOMISJI EDUKACJI ZA 2015 r.

Komisja w składzie osobowym:

1. Maciej Kapturski – przewodniczący komisji

2. Anna Majstrak – zastępca przewodniczącego komisji

3. Józef Jarosiński

4. Krzysztof Gula

5. Paweł Bloch

6. Leszek Jakubowski

7. Paweł Surdy

Komisja Edukacji w okresie sprawozdawczym za 2015 r. odbyła ogółem 34 posiedzenia, w tym:

1 wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury,

5 wspólnych posiedzeń z Komisją Rewizyjną, Budżetu i Infrastruktury.

Samodzielnie Komisja odbyła 28 posiedzeń w tym 4 wyjazdowe.

 

Komisja pracowała w oparciu o przyjęty przez Radę Miejską w Szydłowcu plan pracy na 2015 r., a także nad projektami uchwał dotyczących szczególnie – Edukacji , Pomocy Społecznej, Zdrowia, Sportu, Kultury i Bezpieczeństwa.

Na posiedzeniach Komisji zapraszani byli Burmistrz Szydłowca, Naczelnicy Wydziałów, Dyrektorzy, Kierownicy podległych jednostek oraz przedstawiciele stowarzyszeń działajacych na terenie gminy Szydłowiec.

W trakcie roku 2015, Komisja Edukacji podejmowała zadania związane z analizą oraz merytoryczną pracą w następujacych sprawach:

Styczeń

– Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec.

– Omówienie pisma dyrektor ZEiFO z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie podania propozycji radnych do udziału w pracach w Komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza.

– Informacja o realizacji zadania ,,Bezpieczne ferie 2015” w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Szydłowiec.

– Wypracowanie wniosków do projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok.

– Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec.

Luty.

I. Posiedzenie wyjazdowe:

– Celem posiedzenia była wizja lokalna stanu sieci szkół i przedszkoli pod kątem pilnych prac remontowych, potrzeb placówek oraz problemów związanych z obsługą administracyjną i techniczną budynków.

Komisja odwiedziła z roboczą wizytą:

– Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu,

– Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu

– Publiczna Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu.

– Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szydłowcu

– Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu

Ponadto prace Komisji obejmowały:

– Sprawozdanie z prac i działań podjętych w 2014 r. z zakresu kompetencji stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

– Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Szydłowcu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r.

– Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014 r.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Szydłowiec.

– Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXXI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.

– Rozpatrzenie pisma pani Ireny Szeloch z dnia 26 stycznia 2015 r.

– Prace nad projektem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli psychologów, logopedów, pedagogów szkolnych i nauczycieli wspomagających, określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia.

– Opiniowane projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu dotyczącego rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.

– Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pomieszczeń po byłej kawiarni i Bibliotece Miejskiej w Zamku w Szydłowcu, zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” Operatorowi Zewnętrznemu na okres 6 lat do administrowania.

– Prace nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Marzec

– Omówienie sprawozdania merytoryczno – finansowego Wydziału Sportu i Turystyki Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek z działalności za 2014 rok.

– Informacja o realizacji opracowania projektów organizacyjnych szkół.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków w budżecie organu prowadzącego szkoły i przedszkola.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów oraz projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Kwiecień

– Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania merytoryczngo z działalności Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek w 2014 roku.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie części działek w Szydłowcu, dla Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w celu posadowienia 2 tablic informacyjnych w ramach realizowanego projektu ,,Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza” na okres 5 lat z możliwością przedłużenia w/w okresu.

Maj

– Omówienie problemów występujących w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej.

– Omówienie sprawozdania z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014.

– Przedstawienie prognozy demograficznej.

– Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2014 r.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

II. Posiedzenie wyjazdowe Komisji:

Celem posiedzenia była wizja lokalna stanu sieci szkół Gminy Szydłowiec pod kątem pilnych prac remontowych, potrzeb placówek oraz problemów związanych z obsługą administracyjną i techniczną budynków.

Komisja odwiedziła z roboczą wizytą:

– Zespół Szkół im. Biskupa Chrapka w Majdowie,

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku

– Filia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szydłowcu oddział w Zdziechowie

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego Grota w Wysokiej

Czerwiec

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Szydłowiec z Lokalnej Grupy Działania ,,Na Piaskowcu”.

– Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu.

– Zapoznanie się z wynikami sprawdzianu przeprowadzonego w klasach szóstych publicznych szkół podstawowych z gminy Szydłowiec w roku szkolnym 2014/15.

– Projekty organizacyjne szkół.

– Omówienie pism od mieszkańców Szydłowca.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pomieszczeń w zamku w Szydłowcu znajdujących się na II piętrze wraz z wejściem prowadzącym do nich o łącznej powierzchni 331,47 m², zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” Operatorowi Zewnętrznemu na okres 6 lat do administrowania.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania przez Radę Miejską w Szydłowcu opinii o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia kar umownych w kwocie 14 296, 80 zł.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyboru sołtysów i rad sołeckich.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec.

– Zapoznanie się z pismami Stowarzyszeń działających na terenie gminy Szydłowiec dot. projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowe Rady Miejskiej w Szydłowcu.

– Informacja o planowanych remontach w placówkach oświatowych w okresie trwania ferii letnich.

 

Lipiec – miesiącem urlopu Komisji.

Sierpień.

III Posiedzenie wyjazdowe Komisji:

1.Wizyta miała na celu sprawdzenie stanu przygotowań szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016 oraz realizację remontów i inwestycji w placówkach oświatowych. Dokonano także analizy potrzeb placówek oraz problemów związanych z obsługą administracyjną i techniczną budynków.

2. Kolejność odwiedzanych placówek:

– Filia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szydłowcu oddział w Zdziechowie

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego Grota w Wysokiej

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku

– Zespół Szkół im. Biskupa Chrapka w Majdowie,

IV Posiedzenie wyjazdowe Komisji;

1. Celem posiedzenia była wizja lokalna stanu sieci szkół i przedszkoli pod kątem przygotowania placówek do nadchodzącego nowego roku szkolnego

2015/2016.

2. Kolejność odwiedzanych placówek:

– Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu

– Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szydłowcu

– Publiczna Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu.

– Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu

– Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu,

Wrzesień

– Prace nad projektem uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek” oraz zmiany jej statutu.

– Omówienie oraz opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

– Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Kościuszki 225 jego najemcy.

– Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego.

– Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 49/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis.

– Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

– Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

– Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

– Omówienie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec z I półrocze 2015 r. w zakresie oświaty, pomocy społecznej i sportu.

– Wnioski do budżetu na rok 2016.

Październik

– Omówienie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec.

– Omówienie projektów inicjatywy uchwałodawczej w sprawie podwyższenia standardów funkcjonowania w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Szydłowiec poprzez sfinansowanie szafek szkolnych dla dzieci oraz w sprawie objęcia pełnym dofinansowaniem szczepień dzieci urodzonych w Mieście i Gminie Szydłowiec przeciwko Pneumokokom i Meningokokom C.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

– Omówienie taryfy stawek i opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2016.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2016 r.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szydłowiec.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania jej statutu.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, zwrotu opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Szydłowcu.

– Analiza Informacji o stanie i realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.

– Omówienie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 53/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wydania przez Radę Miejską w Szydłowcu opinii o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia kar umownych w kwocie 14.296,80 zł.

Listopad

– Omówienie nowego projektu tablicy upamiętniającej żołnierzy zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

– Omówienie protokołu pokontrolnego „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

– Omówienie projektu tablicy upamiętniającej żołnierzy zrzeszenia „Wolność i  Niezawisłość”.

– Analiza projektu budżetu Gminy na 2016 rok w zakresie oświaty i wychowania, bezpieczeństwa publicznego oraz kultury fizycznej i sportu.

– Opracowanie i zaopiniowanie wniosków Komisji Edukacji do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2016 r.

Grudzień

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 78/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

– Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny oraz określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.

– Omówienie symulacji dotyczące j podwyżki dla pracowników niepedagogicznych pracujących w placówkach oświatowych.

– Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Szydłowiec.

– Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na 2016 rok.

Komisja i poszczególni jej członkowie , systematycznie wnosili wiele uwag wynikajacych z pracy i omawianych tematów, z których to postawione wnioski na bieżąco kierowano do Burmistrza Szydłowca oraz stawiano na sesjach Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Maciej Kapturski