Te ostatnie byłyby jednostkami zapewniającymi m.in. obsługę organizacyjną, administracyjną lub księgową innym jednostkom organizacyjnym JST.

Celem ustawy jest usprawnienie funkcjonowania gmin, powiatów i samorządów województw i poprawa organizacji wykonywania zadań publicznych przez JST (własnych i zleconych).

Aby zrealizować te zamierzenia, resort proponuje zmianę przepisów, którą ujęto w sześciu kategoriach tematycznych. Pierwsza dotyczy zwiększenia samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego. Kolejna – ułatwienia współpracy JST.

W projekcie ustawy znalazły się ponadto przepisy mające zachęcić jednostki samorządu terytorialnego do dobrowolnego łączenia się. Projekt przewiduje zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Kolejną kategorią przepisów, którą proponuje znowelizować resort administracji i cyfryzacji, są ustawy środowiskowe. Zmiany obejmą ustawę o ochronie przyrody oraz ustawę Prawo ochrony środowiska.

Ostatnia grupa tematyczna dotyczy zmian o charakterze deregulacyjnym i doprecyzowującym w przepisach materialnego prawa administracyjnego normującego zadania samorządu terytorialnego.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że samorządy odpowiadają za większość usług publicznych w kraju. Przeważnie są to usługi najbliższe obywatelom i świadczone w sposób ciągły, jak publiczny transport zbiorowy, oświata, wodociągi czy wywóz śmieci.

Jak podkreślają projektodawcy, szerokie konsultacje publiczne pokazały, że samorządom potrzeba więcej elastyczności w organizacji pracy tak, aby mogły dostosować rozwiązania do lokalnych potrzeb.

Służyć ma temu zapisane w projekcie zwiększenie samodzielności i elastyczności struktur organizacyjnych. „Rozwój obszarów metropolitalnych, jak również specyfika innych obszarów sprawia, że wzrasta znaczenie i potrzeba współpracy pomiędzy samorządami” – zaznaczono w uzasadnieniu projektu ustawy.

Według projektodawców dzięki nowym możliwościom kooperacji władzom samorządowych dużo łatwiej będzie koordynować strategiczne zadania na obszarach metropolitalnych.

Z kolei małym gminom i powiatom borykającym się z problemami wysokich kosztów działalności, brakiem wystarczającego zaplecza kadrowego, niekorzystną strukturą demograficzną czy migracjami zaproponowano dogodniejsze warunki do łączenia się w większe jednostki.

info: /kic/Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej