Ireneusz Sitarski – kandydat SLD na liście Koalicji Europejskiej na Mazowszu. Absolwent SGPiS (magister ekonomii), obecnie SGH. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, budowaniu strategii rozwoju i restrukturyzacji firm z różnych sektorów polskiej gospodarki. Dwukrotnie podsekretarz stanu w rządach SLD – PSL. W ostatnich wyborach samorządowych kandydat z listy SLD Lewica Razem do Sejmiku Mazowsza.

Polska w Europie, Europa w Polsce – Mazowsze w Europie, Europa na Mazowszu

Kandyduję do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 5, obejmującego Mazowsze, z wyłączeniem Warszawy i ośmiu okalających ją powiatów. Kandyduję do w przekonaniu, że powinnością europosła z Mazowsza będzie dbanie o interesy tego regionu, prezentacja jego potencjału społecznego i gospodarczego.

Przyszłość Polski. Wielki wybór!

Wyborcze hasło Koalicji „Przyszłość Polski. Wielki wybór!” dobrze oddaje ducha politycznego przedsięwzięcia pięciu  partii różniących się programowo, o różnych korzeniach, zachowujących swoją podmiotowość i odrębność. Połączonych jednakże wspólną wolą działania na rzecz stabilnej przyszłości Polski związanej z Europą i Unią Europejską. Prawdziwym spoiwem tego przedsięwzięcia jest zarówno przywiązanie do takich wartości jak poszanowanie dla Konstytucji, trójpodziału władz i wynikającej z tego niezależności władzy sądowniczej, praw mniejszości, jak też głębokie przekonanie, że Polska powinna i może uczestniczyć aktywnie i  podmiotowo w procesach integracji europejskiej, w interesie własnym, dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa całej Europy.

Koalicja  Europejska jest porozumieniem jednoznacznie proeuropejskim, a europosłowie, którzy zostaną wybrani z jego list – bez względu do jakiego europejskiego bloku w Parlamencie Europejskim trafią – będą po stronie budowania przyszłości UE. To jest zasadnicza różnica pomiędzy nami, czyli Koalicją Europejską, a naszą konkurencją. Od wyborców zależy, czy polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim zdolna będzie do budowania aliansów, które pozwolą na realizację naszych oczekiwań wobec Unii Europejskiej.

Sojusz Lewicy Demokratycznej w Koalicji Europejskiej

Sojusz Lewicy Demokratycznej jako polska socjaldemokracja, stanowiąca część europejskiej socjaldemokratycznej rodziny opowiada  się wyraźnie za działaniem i wysiłkami na rzecz Europy socjalnej – za europejskim systemem socjalnym dla osób starszych oraz polepszeniem  poziomu płac dla pracujących, za działaniami na rzecz wspólnej, europejskiej płacy minimalnej, wspólnego europejskiego standardu leczenia szpitalnego (chociażby dla procedur dotyczących chorób cywilizacyjnych), wspólnego standardu i formuł umów o pracę, opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wreszcie, wypracowania wspólnych standardów opieki senioralnej, co oznacza systematyczne zwiększanie emerytur, nie tylko w postaci ważnych jednorazowych zasiłków.  

Instrukcja dla posła do Parlamentu Europejskiego

Jak widzę zadania europosła? Po pierwsze, działać na rzecz zachowania Unii Europejskiej; modernizować, nie demontować. Po drugie, walczyć o podmiotowe i ważne miejsce Polski tam, gdzie będą się decydować sprawy europejskie. Po trzecie, zabiegać o środki dla Polski z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej nie mniejsze od wpływów z unijnego budżetu w latach 2014 – 2020. Po czwarte, starać się o zapewnienie stabilnych warunków do prowadzenia działalności rolniczej w Polsce. Po piąte, wspierać unijne przedsięwzięcia w sferze wiedzy i edukacji (kształcenie kadr, rozwój europejskich programów badawczych, innowacji i cyfryzacji, rozwój programu Erasmus). Po szóste, wspierać działania na rzecz ochrony klimatu, zwłaszcza w zakresie poprawy jakości powietrza. Po siódme, zawsze pamiętać o socjalnym wymiarze Europy!  

Więcej Polski w Europie, więcej Europy w Polsce! – to gwarancja wolności, demokracji i bezpieczeństwa, to gwarancja rozwoju dla Polski i Mazowsza.