Wójt gminy Jastrząb Andrzej Bracha informuje, że gmina podpisała umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji w gminie Jastrząb – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. W sprawie budowy kanalizacji będą przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami Jastrzębia.

Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z przyłączami, oraz z przepompowniami będzie uwzględniać możliwość podłączenia ewentualnych nowych budynków planowanych wzdłuż trasy kanalizacji. Uwzględniać będzie także jej rozbudowę na dalsze tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz kolejne miejscowości gminy Jastrząb.

Przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 9 km wraz z przyłączami do nieruchomości w obszarze opracowania. Natomiast trasa kanalizacji przebiegać będzie wzdłuż: dróg gminnych publicznych i wewnętrznych, dróg powiatowych nr 4013W oraz 4014W, drogi wojewódzkiej nr 727.

Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące lokalizacji projektowanej kanalizacji wzdłuż dróg powiatowych, oraz drogi wojewódzkiej.

Koszt opracowania dokumentacji to: 173 989,65 zł brutto.

Przewidywany czas sporządzenia kompletu dokumentacji, oraz uzyskania pozwolenia na budowę to 16 miesięcy.

Wójt zaznacza, że skanalizowanie tego obszaru i sprowadzenie grawitacyjne ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej, następnie do planowanej oczyszczalni ścieków, jest niezwykle ważnym krokiem do rozwoju gminy.

Gmina Jastrząb zaprasza mieszkańców na konsultacje, w sprawie budowy kanalizacji.
Planowany termin pierwszych konsultacji to: 7 grudnia, w sali Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu od godz. 17:00 do godz. 21:00.

Info: Gmina Jastrząb – wójt gminy Andrzej Bracha