W dniu 06.11.2017 r. została podpisana umowa powierzenia grantu między Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,, Razem na Piaskowcu” a Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek w Szydłowcu  na realizację  projektu grantowego ,, Rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje poprzez zakup strojów, instrumentów i innych”.


Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek  otrzyma wsparcie na realizację zadań przewidzianych w projekcie udzielone ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” .

Projekt ,, KOLOROWO NA LUDOWO zakup strojów regionalnych dla zespołów śpiewaczych i kapel z terenu Gminy Szydłowiec” Szydłowieckie Centrum Kultury realizuje od listopada 2017 roku do 28 lutego  2018r. Jego celem jest zakup butów i  strojów ludowych  dla członków zespołów ludowych działających na terenie Gminy Szydłowiec. Dzięki doposażeniu zespołów będą one mogły wyjeżdżać na przeglądy, festiwale i imprezy folklorystyczne zdobywając nowe umiejętności i zacieśniając więzi międzyludzkie.

Działające w Gminie Szydłowiec zespoły kultywują i promują tradycje ludowe ziemi szydłowieckiej poprzez   muzykę i pieśni charakterystyczne dla naszych okolic oraz przez  przybliżanie smaków  tradycyjnej kuchni ludowej na kiermaszach, dożynkach i festynach.

Poprzez jednorodne stroje zespoły staną się bardziej atrakcyjne co może zachęcić osoby do tej pory nieaktywne społecznie do tworzenia podobnych grup lub dołączenia do już istniejących.

Całkowite wydatki Projektu wynoszą 13158 zł, z czego dotacja ze środków projektu grantowego wynosi: 12500 zł.