Zapraszamy na XLV sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. /wtorek/ godz. 12.30 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Przedstawiamy ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/18 z dnia 13 marca 2018 r.
4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018– 2030;
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018;
c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki;
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Szydłowiec, w ramach ,,Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec”;
e) zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sadku;
f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skargę sygn. akt VIII DK/28/17 Prokuratury Rejonowej w Przysusze Ośrodek Zamiejscowy w Szydłowcu dot. uchwały Nr 135/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.