Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu w Szydłowcu (27 grudnia) radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019-2025 oraz głosowali nad przyjęciem Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

Dochody Powiatu Szydłowieckiego, zgodnie z planem przyjętego budżetu, wynosić będą ponad 53 mln złotych.

Wśród zaplanowanych wydatków majątkowych (ponad 17 mln) uwzględniono m.in.: środki na budowę basenu w Szydłowcu, rozbudowę budynku Internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, rozbiórkę północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 oraz dobudowę klatki schodowej z instalacjami do pozostałej części obiektu. Przewidziano dotację dla Gminy Szydłowiec na zagospodarowanie Placu Marii Konopnickiej w Szydłowcu oraz środki na przebudowę dróg powiatowych (Wilcza Wola-Omięcin, Jastrząb-Kuźnia Kolonia, Lipienie, Cukrówka, Huta-Antoniów, Mirówek-Mirów Stary, Wolanów-Guzów-Orońsko, Zaborowie-Omięcin, odc. w relacji Jastrząb-Gąsawy Rządowe i Szydłowiec-Majdów, a także budowę chodników przy drogach powiatowych, m.in.: do miejscowości Zastronie, w Nowym Dworze, Zbijowie Dużym, Lipieniach, Szydłówku i Wysokiej. Zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu oraz dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej dla SPZZOZ. Kalkulacja uwzględnia także projekt gospodarki niskoemisyjnej z elementami odnawialnych źródeł energii w Powiecie Szydłowieckim

Pozostałą cześć budżetu stanowią tzw. wydatki bieżące powiatu, przeznaczone na realizację zadań ustawowych, w szczególności na: zadania własne powiatu, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i wykonywane przez powiat w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i porozumień z innymi jednostkami samorządów terytorialnych.

Zadania powyższe wykonywane są przez jednostki budżetowe powiatu, do których należą: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej, dwie Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komenda Powiatowa PSP.

Realizacja podstawowych zadań publicznych samorządu powiatowego służy zaspokajaniu potrzeb powiatowej wspólnoty samorządowej. Do zadań własnych powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, dróg publicznych i kultury fizycznej. Powiat realizuje ponadto zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządzania kryzysowego, nadzoru nad lasami prywatnymi, rejestrowania pojazdów, wydawania praw jazdy oraz zadania zlecone ustawami zadania publiczne z zakresu administracji rządowej, np. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru, administracji architektoniczno-budowlanej, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, przeprowadzanie kwalifikacji wojskowych.

Roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Powiatu Szydłowieckiego na 2019 jest budżetem zbilansowanym. Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie ok. 770 tys. zł  planuje się pokryć przychodami w formie obligacji.

Nagranie video z całości sesji dostępne poniżej:

info: szydlowiecpowiat.pl