8 lipca o godzinie 10:00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu.

Poniżej przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014 – 2020;

2) wprowadzenia zmian w Uchwale XXVII/194/20 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 – 2034;

3) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec
na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
28 grudnia 2020 r.;

4) udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie
ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci rozłożenia na
raty należności z tytułu administrowania pomieszczeniami Gminy
Szydłowiec wynikających z not obciążeniowych oraz umorzenia
odsetek ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 53 058,61 zł;

5) udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie
ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 rok oraz odsetek
ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 18 944,95 zł;

6) udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie
ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za 2021 rok oraz odsetek
ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 22 515,54 zł;

7) zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład
Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu;

8) zmieniająca Uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej
Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz utworzenie jednostki budżetowej
Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu i nadania jej statutu;

9) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na
rok szkolny 2021/2022;

10) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec;

11) nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Szydłowiec;

12) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec.

3. Zamknięcie obrad.