Jak informował w sprawozdaniu kwartalnym Burmistrz Szydłowca Artur Ludew „Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców opracowaliśmy zmiany w uchwale dotyczącej stypendiów socjalnych ułatwiające korzystanie ze środków przeznaczonych na ten cel. Wprowadziliśmy procedurę polegającą na tym, że najpierw beneficjent otrzymuje środki finansowe, a w następnej kolejności musi udokumentować i rozliczyć poniesione wydatki. Do tej pory było odwrotnie i rodziny o najniższym dochodzie wpierw musiały wydać pieniądze, a dopiero później na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki ubiegać się o ich refundację.”

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym przewidzianymi regulaminem są stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Te formy wsparcia służą zmniejszeniu różnic w dostępie do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym, przyznawanym dla ucznia na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Zasiłek szkolny natomiast ma charakter jednorazowy i przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego.

Aby otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium trzeba spełnić następujące warunki:

1.Być uczniem /słuchaczem/wychowankiem odpowiedniego typu szkoły/kolegium/ośrodka (wymienionego w art. 90b ust.3 i4 w/w ustawy) i mieć odpowiedni wiek.

2.Znajdować się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (aktualnie poniżej 456 zł), w której ponadto występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina, zdarzenie losowe.

3.Zamieszkiwać na terenie gminy Szydłowiec.

Wysokość stypendium uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do jednej z trzech grup dochodowych i wynosi od 95 zł miesięcznie (najniższa wysokość stypendium) do 194 zł miesięcznie (najwyższa wysokość).

Postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień, form, wysokości, trybu i sposobu udzielania pomocy stypendialnej prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu działając w imieniu Burmistrza Szydłowca.

Najważniejsze informacje związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów:

1. Wnioski o przyznanie stypendium (według wzoru wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza) składa się do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Stypendium szkolne będzie wypłacane w formie pieniężnej przez okres 8 miesięcy.

3. Wypłata stypendium nastąpi w czterech transzach. Pierwsza transza pomocy zostanie wypłacona z góry, a wypłatę kolejnych transz będzie warunkować rozliczenie pierwszej transzy.

4.Wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć rachunki/faktury//inne dokumenty poświadczające wydatkowana kwotę oraz rodzaj poniesionych wydatków kwalifikowanych, który stanowi załącznik do regulaminu.

5.Jeżeli wnioskodawca nie potwierdzi w całości poniesionych wydatków związanych ze stypendium w postaci faktur/dokumentów/innych dowodów, lub wydatki nie będą odpowiadać wysokości należnego stypendium według zaszeregowania, wówczas wypłata stypendium nastąpi w innej wysokości tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Terminy wypłat stypendium oraz terminy przedkładania wymaganych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne określi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi stypendium i zasiłku szkolnego można zapoznać się na stronie internetowej Ośrodka www.mopsszydlowiec.pl lub uzyskać informacje w siedzibie MOPsu – Szydłowiec ul. Kilińskiego 2. Tam też, można pobrać wymagane druki.