11 grudnia obradowali radni powiatowi, 12 grudnia radni miejscy. Ci pierwsi przez kilka godzin, drudzy w tempie ekspresowym 45 minut, ponieważ zaplanowane „nadzwyczajne” posiedzenie miało kilka punktów. 

II sesja obecnej kadencji Rady Powiatu w Szydłowcu, miała na celu m.in. określenie składu osobowego oraz wybór Przewodniczących Komisji Stałych.

Zanim jednak doszło do głosowań, w których po raz pierwszy wykorzystany został elektroniczny system liczenia głosów, radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji, a także zapoznali się z informacjami na temat wykonania uchwał oraz prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Następnie w wyniku głosowań ustalono członków każdej z Komisji.

Skład Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa tworzą: Anita Gołosz – Przewodnicząca, Włodzimierz Górlicki, Piotr Kornatowski, Karol Siebyła, Roman Woźniak
Członkami Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny, zostali: Agnieszka Sobutka-Klepaczewska – Przewodnicząca, Alicja Figarska, Joanna Nina Kowalik, Barbara Majewska, Dariusz Mamla.

Komisję Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa tworzą: Robert Górlicki – Przewodniczący, Zdzisław Tadeusz Bąk, Anita Gołosz, Dariusz Mamla, Krzysztof Rejczak.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Cezary Sierawski. Jego zastępcą został Marek Sokołowski, sekretarzem mianowano Agnieszkę Sobutkę-Klepaczewską. W komisji zasiądą ponadto Remigiusz Basiak i Łukasz Szcześniak.

Do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostali oddelegowani Anita Gołosz oraz Remigiusz Basiak, który został także Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jej skład uzupełnili: Cezary Sierawski, Marek Sokołowski oraz Łukasz Szcześniak.

Podczas sesji radni zajęli się także podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi, podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2018-2023 oraz podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2018.

Warto zauważyć, że radni niezbyt radzili sobie z nowo przyjętym elektronicznym sposobem głosowania, co powodowało często dłuższe przerwy w posiedzeniu. My ze swej strony dodamy, że warto aby przewodniczący Roman Woźniak zwracał uwagę na to, aby radni wypowiadali się do mikrofonu. O ile goście na sesji słyszą co mówią radni nie korzystający z mikrofony, tak Ci którzy odtwarzają sesję w internecie nie mają takiej możliwości.

Poniżej zapis II sesji Rady Powiatu tej kadencji:

Sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu zwołana była w trybie nadzwyczajnym. Pozbawiona była z tego względu punktów w którym radni mogli składać zapytania i interpelacje, spraw różnych czy pism do przewodniczącego.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2030, zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok, a także w bardzo ważnej kwestii jaką jest program rządowy „Posiłek w domu i w szkole”. Radni ustanowili program w Gminie Szydłowiec na lata 2019 – 2023, podwyższyli kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, a także określili zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Nadany został również statut Szydłowieckiego Centrum Kultury „Zamek”.

O program „Posiłek w domu i w szkole” więcej powiedział nam Krzysztof Kisiel, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zapis całej sesji Rady Miejskiej dostępny poniżej:

Przed zakończeniem 2018 roku obie rady spotkają się jeszcze na posiedzeniach.