-„Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców stanowi istotne uprawnienie urzeczywistniające realizację zasady pomocniczości określonej w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również istotnym narzędziem zwiększającym zaangażowanie mieszkańców w sprawy wspólnoty samorządowej. Umożliwienie mieszkańcom zgłaszania projektów uchwał odbywa się z pożytkiem dla jakości działania samorządu terytorialnego, poprzez pełne wykorzystanie potencjału obywateli i zwiększanie ich poczucia związku ze wspólnotą samorządową „- opowiada Sławomir Nojek

Podobne rozwiązania zostały przyjęte przez rady wielu gmin i miast, w tym i na terenie naszego województwa. Wymienić należy m.in. Warszawa ale również Tomaszów Mazowiecki , Piotrków Trybunalski ,Tarnobrzeg ,Opole  – wylicza Nojek 

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o uregulowanie tego uprawnienia w statucie naszej gminy. Proponujemy by inicjatywę uchwałodawczą posiadała grupa co najmniej 20 mieszkańców reprezentowana przez swojego przedstawiciela aby w przypadku konsultacji , nie narażać Rade Gminy na koszty ponoszone przy informowaniu całej grupy inicjatywnej . Wydaje się, że z uwagi na liczbę osób zamieszkujących na terenie naszej wspólnoty samorządowej tak przyjęte rozwiązanie stworzy ramy do zwiększenia partycypacji społecznej oraz usprawni działanie organów jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli powyższy wniosek zyska uznanie Pani Przewodniczącej wyrażamy gotowość spotkania się celem omówienia zakresu szczegółowych rozwiązań mających na celu ustalenie technicznych rozwiązań funkcjonowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w naszym mieście i naszej gminie – szczegółowo opowiadał Sławomir Nojek o tym co będzie zawierał wniosek.

A Wy? Drodzy mieszkańcy Szydłowca i całej Gminy, co sądzicie? Wyrażajcie swoje zdanie w komentarzach.