Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu, ul. Zamkowa 9, 26-500 Szydłowiec ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu.

Niezbędne wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw   publicznych,

 

Wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii lub pokrewnych nauk społecznych,
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji pomocy społecznej, oligofrenopedagogiki,
 • zdolności organizacyjne i umiejętności kierowania zespołami ludzkimi,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.

Obowiązki

 1. znajomość oraz przestrzeganie przepisów prawa w zakresie funkcjonowania WTZ – ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości budżetowej, Kodeksu pracy;
 2. kierowanie całokształtem działalności WTZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 3. formułowanie i koordynowanie  programów rehabilitacyjnych oraz okresowa ocena efektów rehabilitacji w odniesieniu do poszczególnych uczestników;
 4. stała współpraca z Zarządem SPON w Szydłowcu a także z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ;
 5. opracowywanie rocznego preliminarza kosztów działalności WTZ;
 6. kontrola i nadzór nad wydatkami bieżącymi zgodnie z preliminarzem wydatków;
 7. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań WTZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. nadzorowanie dyscypliny i jakości wykonywanych przez pracowników usług na rzecz uczestników WTZ;
 9. przygotowywanie planów pracy WTZ oraz kontrola  ich realizacji;
 10. racjonalne gospodarowanie majątkiem i dbałość o powierzone mienie;
 11. współpraca z placówkami służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej oraz odpowiednimi władzami i instytucjami w zakresie doskonalenia i poszerzania działań Warsztatów;
 12. utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w WTZ

Warunki pracy na stanowisku

 1. Jednozmianowa praca w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej
 2. Kandydat zostanie zatrudniony na czteroletnią kadencję z możliwością przedłużenia umowy o pracę na kolejne kadencje.

 

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys zawodowy (CV);
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty;
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności;
 7. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie ostanie zdrowia;
 9. koncepcja funkcjonowania WTZ w Szydłowcu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu ul. Zamkowa…9. lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do siedziby WTZ  w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika WTZ w Szydłowcu”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2018 r. do godz. 14:00 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W dniu 19.03.2018 r. roku będzie miała miejsce formalna ocena nadesłanych dokumentów aplikacyjnych przez Komisję Konkursową. Osoby które pomyślnie przejdą ocenę formalną zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU (do pobrania) 

ARTYKUŁ MA CHARAKTER OGŁOSZENIA, NIE PODLEGA KOMENTARZOM (dziękujemy za zrozumienie)