Zapraszamy na XL sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. /czwartek/ godz. 12.30 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Przedstawiamy ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/17 z dnia 26 października 2017 r.
4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.;
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030;
e) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017;
f) ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy Szydłowiec;
g) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej;
h) udzielenia odpowiedzi na skargę Pani Anety Wcisło dotyczącą działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.