Zapraszamy na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. /czwartek/ godz. 1200 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.
Przedstawiamy ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/17 z dnia 18 września 2017 r.

4.Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
b) uchwalenia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.;
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030;
d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych;
g) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego;
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Sadku;
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu;
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu;
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletnie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Roweckiego ,,Grota” w Wysokiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Roweckiego ,,Grota” w Wysokiej;

l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie;
m) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec;
n) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania do Schroniska dla zwierząt w Pabianicach bezdomnych psów z terenu gminy Szydłowiec.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2017 r.
8. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szydłowca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.
10.Informacja Burmistrza dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24 h ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).
11.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.