W najbliższy wtorek 30 czerwca, po dłuższej przerwie na salę obrad wracają Radni Miejscy. Przerwa była spowodowana obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa.

W tym czasie radni, aby przeprowadzić sesję łączyli się w sposób zdalny. Zbliżająca się sesja nie będzie do końca taka jak przed pandemią. Na sali obrad nie pojawią się sołtysi, zaproszeni goście, ani mieszkańcy gminy Szydłowiec. Sesję będzie można oglądać online m.in na portalu „Nasz Szydłowiec”. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 10.00

Przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/20 z dnia 28 maja 2020 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy nowej
dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu;

2) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034;

3) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok
2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia
2019 r.;

4) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądu
powszechnego.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Szydłowiec za 2019 rok.

1) debata nad raportem;

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza
Szydłowca.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok:

1) przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Szydłowiec za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
i planów finansowych instytucji kultury oraz sprawozdania finansowego za
2019 rok,

2) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019
rok,

3) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Szydłowca,

4) zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium,

5) dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem,

6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego
za 2019 rok,

7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach
skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad.