W dyskusji uczestniczyli również goście specjalni: poseł do europarlamentu Wojciech Olejniczak, posłanka z okręgu ostrołęcko-siedleckiego Stanisława Prządka i Wiceprzewodniczący SLD Józef Oleksy..

 

Celem spotkania było po pierwsze omówienie i podsumowanie minionej połowy kadencji samorządowej na Mazowszu; szczegółowej prezentacji dokonał Grzegorz Pietruczuk. Stosunkowo niewielki Klub Radnych SLD Sejmiku Mazowieckiego (7/51 radnych) okazał się być najbardziej aktywnym klubem: aż czterech spośród pięciu radnych o mających na koncie największą liczbę złożonych interpelacji to radni SLD:

Grzegorz Pietruczuk – 70 interpelacji, Krzysztof Gawkowski – 32 interpelacje, Katarzyna Piekarska – 11 interpelacji i Leszek Rejmer – 8 interpelacji. W sumie w obecnej kadencji radni SLD w Sejmiku Mazowieckim złożyli aż 128 na 170 wszystkich interpelacji.

Przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej podejmowali w zapytaniach i interpelacjach istotne zagadnienia dla Mazowsza. Skutkiem aktywności Radnych SLD jest upublicznienie informacji o:

– gigantycznym zadłużeniu mazowieckiej służby zdrowia osiągającym astronomicznej kwoty około 600 mln zł.

– beznadziejnej sytuacji w zakresie oświaty i bibliotek pedagogicznych z niedoborem finansowym na poziomie około kilkudziesięciu milionów złotych

– nierówności w kryteriach dostępu do funduszy europejskich wykluczające ośrodki miejskie

– chaosie w zakresie instytucji kultury na przykładzie Zespołu Mazowsze oraz Warszawskiej Opery Kameralnej

– bezsensownym wydatkowaniu przez Zarząd Województwa kwoty na analizę przed prywatyzacyjną w wysokości ponad 700 tyś zł. Wiadomym było już przed dokonaniem analizy, iż Koleje Mazowieckie nie mogą być sprywatyzowane ze względu na wcześniejszą absorpcję środków unijnych.

Po drugie, przedstawienie kierunków zmian legislacyjnych dotyczących ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego. Sekretarz Generalny SLD Krzysztof Gawkowski poddał pod dyskusję rozważaną przez SLD koncepcję zlikwidowania powiatów i przekazania większości ich kompetencji gminom, a w części województwom, co według Sekretarza Sojuszu mogło by przynieść znaczące oszczędności w sferze administracji i usprawnić podejmowanie decyzji na szczeblu gminnym. Krzysztof Gawkowski przypomniał, iż w sektorze samorządów brakuje 8 mld zł. Zwrócił uwagę, że zadłużenie niektórych samorządów wynosi nawet 60 %, co praktycznie dyskwalifikuje je w procesie ubiegania się o środki unijne, bowiem tych samorządów nie będzie stać na wymagany do przyznania funduszy wkład własny. Sekretarz Gawkowski wysunął też inny pomysł dotyczący samorządów: bezpośrednich wyborów starostów, tak aby podobnie jak prezydenta, burmistrza czy wójta w gminach wybierali starostę sami mieszkańcy w wyborach powszechnych.

W dalszej części spotkania Wiceprzewodnicząca SLD Paulina Piechna-Więckiewicz przedstawiła założenia projektu tzw. Ustawy Żłobkowej przygotowywanej przez SLD. Poinformowała, iż obecnie w Polsce istnieją 523 żłobki oraz 41 klubów dziecięcych, co wyraźnie pokazuje jak duże i niezrealizowane są potrzeby w tej sferze. SLD analizowało też wysokość opłat za opiekę nad dziećmi do lat 3 w różnych rejonach Polski. Opłaty za publiczny żłobek wahały się od 199 zł w Krakowie do 350 zł w Poznaniu i stawki prawie 2 zł za godzinę w Warszawie. Jednakże koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku to obecnie między  1030 zł we Wrocławiu a 1343 zł w Warszawie.

Sojusz proponuje, by gminy otrzymywały dotację celową z budżetu państwa w wysokości 50 procent utrzymania każdego dziecka uczęszczającego do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Dotacja sięgałaby 70 procent w przypadku dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Piechna-Więckiewicz zaznaczyła także, że dotacji celowej muszą towarzyszyć programy finansowania kupna, adaptacji, remontów budynków i pomieszczeń zwiększające liczbę miejsc przeznaczonych do opieki nad dziećmi.Spodziewane efekty wprowadzenia proponowanych zmian to przede wszystkim obniżenie opłaty za opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech o co najmniej 50 procent. Ponadto samorządy będą mogły przeznaczać uwolnione środki na tworzenie nowych miejsc w żłobkach. Spodziewany koszt projektu to 580 milionów złotych na przełomie lat 2013/2014. Pozwoli to na utworzenie 80 tysięcy miejsc w żłobkach. Jak podkreśliła wiceprzewodnicząca Sojuszu, skutki będą  odczuwalne dla budżetu – ale w sensie pozytywnym – zamiast korzystać ze świadczeń socjalnych, rodzice będą mogli kontynuować pracę, co przełoży się na wpływy z płaconych przez nich podatków oraz składek ZUS, a w efekcie pozostawanie rodzica w domu nareszcie stanie się jego prawem, zamiast sytuacyjnym i ekonomicznym przymusem.

Ponadto na naradzie samorządowcy mieli okazję poszerzyć wiedzę w zakresie tematyki stricte wyborczej: sposób prowadzenia kampanii wyborczej niepartyjnego komitetu wyborczego zaprezentował Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Makowskiego Janusz Gójski, specyfikę okręgów jednomandatowych przedstawił radny Powiatu Makowskiego Marcin Nowotka, a taktykę pracy samorządowców w okresie przedwyborczym omówił członek Zarządu SLD Mazowsze Dariusz Klimaszewski.

info: Anna Maria Żukowska

Rzecznik Prasowy SLD Mazowsze