Na terenie Powiatu Szydłowieckiego, w dniach od 6 do 25 października, odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2002 roku (rocznik podstawowy), mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. rocznik starszy, do tej kategorii należeć będą również osoby urodzone w 2001 r., które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020 r. odwołanej ze względu na sytuację epidemiologiczną) oraz kobiet rocznik 1997-2002 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020-2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kościuszki 39 w Szydłowcu (wejście od strony Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu) przy zachowaniu obostrzeń w związku z epidemią COVID-19 (obowiązek zakrywania nosa i ust, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  • powiatowej komisji lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację medyczną potwierdzająca chorobę, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  • w przypadku wady wzroku zaświadczenie od lekarza okulisty,
  • aktualną fotografię 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokument potwierdzający wykształcenie lub kontynuowanie nauki.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Dodatkowych informacji udziela Urząd Miejski w Szydłowcu – tel. 48 617 86 55.

info: UM Szydłowiec