60% do 40 % głosów na korzyść Ludwa to świetny wynik! Mieszkańcy Szydłowca (choć frekwencja była niska) obdarzyli go ogromnym kredytem zaufania. Kolejne cztery lata nie będą dla nowego burmistrza Szydłowca łatwe. W swoim programie wyborczym zawarł dużo obietnic, z których będzie przez najbliższe miesiące i lata skrupulatnie rozliczany.

Artur Ludew nie wziąl się znikąd, jak wielu mu zarzuca. 12 lat temu został radnym powiatowym, przez krótki czas pełnił również rolę przewodniczącego Rady Powiatu, miał w międzyczasie przerwę (1 kadencję) w byciu radnym. Wielu zarzuca mu brak kompetencji, przebojowości, samodzielności w podejmowanych decyzjach, brak mu podobno również umiejętności bycia liderem i przemawiania do tłumu, tak by go pokrzepić. Czy te wszystkie komentarze znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości? Wszystko się okaże.

Rolą mediów, zwłaszcza tych lokalnych jest oczywiście w pierwszym rzędzie patrzenie na ręce władzy. Czekanie na potknięcia i wyciąganie ich na światło dzienne. To oczywiście będzie czynił portal Nasz Szydłowiec, nie zważając na to, czy jest to burmistrz Ludew, starosta Górlicki, czy jakikolwiek radny (chociażby kolega czy koleżanka). Portal Nasz Szydłowiec będzie jednak również wspierał wiele przedsięwzięć nowej władzy w mieście, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich. Wspólne dobro Szydłowca jest najważniejsze.

Burmistrzowi Arturowi życzymy samych sukcesów! Jak najrzadziej krytyki na łamach portalu Nasz Szydłowiec! Mądrości rady! Rozwoju miasta!

Poniżej zamieszczamy obszerny program wyborczy burmistrza Ludwa. Warto czasami do niego sięgnąć i sprawdzić, czy burmistrz Artur Ludew współpracuje z przedsiębiorcami, buduje kręgielnie, rozbudowuje monitoring miejski, lub buduje schronisko dla zwierząt. To tylko kilka punktów z jego programu, a jest ich około 50.

I. Rozwój i gospodarka

Zainwestowanie w podstrefę ekonomiczną poprzez scalanie i wykup gruntów leżących w jej obrębie aby zwiększyć jej atrakcyjność dla potencjalnego inwestora.

Efektywne wykorzystanie inkubatora przedsiębiorczości przez stworzenie aktywnej komórki służącej pomocą dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków na rozwój, inwestycje, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy.

Opracowanie i wdrożenie programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez m.in. zwolnienie z podatków, prolongat spłat zadłużenia, pomocy prawnej.

Analiza polityki podatkowej w stosunku do przedsiębiorców i dostosowanie jej do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Organizacja cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami reprezentującymi interesy przedsiębiorców działającymi na terenie miasta i gminy Szydłowiec w celu przeprowadzenia konsultacji i poznania ich oczekiwań.

Dokończenie prac w zakresie przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowiec.

Zacieśnienie współpracy z Partnerstwem Piaskowiec Szydłowiecki, Cechem Rzemiosł Różnych, Spółdzielnią Rzemieślniczą w Szydłowcu oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz pracodawców.

Efektywne wsparcie i promowanie przemysłu kamieniarskiego działającego w naszym regionie.

Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie doradztwa pośrednictwa zawodowego, organizowania kursów, szkoleń oraz aktywizacji osób bezrobotnych.

Inicjowanie powstawania gospodarstw agroturystycznych.

II. Infrastruktura i inwestycje

Do kluczowych inwestycji wg mnie należą:

Modernizacja zalewu oraz zagospodarowanie terenu wokół niego, co umożliwi realny rozwój turystyki. W perspektywie wybudowanie ośrodka z zapleczem restauracyjnym kręgielnią, siłownią i gabinetami odnowy biologicznej. Budowa skate-parku, amfiteatru, siłowni na powietrzu, parku linowego, domków rekreacyjnych oraz wytyczenie alejek dla pieszych.

Budowa i modernizacja kanalizacji w mieście i gminie.

Budowa bądź adaptacja istniejących budynków na żłobek.

Modernizacja stadionu MKS „Szydłowianka” wraz z wybudowaniem budynku klubowego.

Budowa i adaptacja istniejących budynków na świetlice wiejskie.

Dokończenie budowy dróg na osiedlach: Nad Zalewem i Podzamcze.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Budowa stacji uzdatniania wody.

Budowa i modernizacja chodników, dróg zarówno w Szydłowcu jak i na terenach wiejskich.

Zorganizowanie wspólnego przetargu na pobór energii elektrycznej dla wszystkich jednostek gminnych w celu obniżenia kosztów jej poboru.

Współpraca z samorządem powiatowym w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Zrekultywowanie i zagospodarowanie Miejskiego Wysypiska Śmieci.

Budowa schroniska dla zwierząt.

Budowa placów zabaw dla dzieci.

Budowa mieszkań socjalnych.

III. Edukacja

Plany działań w ramach edukacji, do której gmina dokłada ponad 7 mln zł rocznie to:

Zorganizowanie debaty na temat stanu gminnej oświaty.

Opracowanie i wdrażanie skutecznej strategii rozwoju oświaty.

Objęcie opieką przedszkolną jak największej grupy dzieci.

Rozwijanie systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie.

Zmiana orientacji kształcenia w celu zwiększenia nacisku na jakość nauczania oraz poszerzenie oferty edukacyjnej.

Prowadzenie stałej analizy kosztów utrzymania placówek oświatowych i podejmowanie działań ograniczających te koszty.

Zacieśnienie współpracy placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi. działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych.

Zwiększenie nakładów na modernizację szkół i przedszkoli w mieście i gminie.

IV. Kultura i Sport

W dziedzinie kultury i sportu należy podjąć niezbędne działania tj.:

Wspieranie merytoryczne klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową.

Wprowadzenie systemu motywacyjnego dla animatorów sportu przez nagradzanie za osiągnięcia w pracy.

Analizę zapisów uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Analizę zapisów uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów gminnych.

Uaktualnienie składu osobowego Rady Sportu zapewniając udział w niej wszystkim reprezentantom organizacji pozarządowych zajmujących się sportem.

Poszerzanie i modernizacja bazy sportowej oraz jej efektywne wykorzystanie.

Zacieśnienie współpracy między organizacjami i klubami sportowymi w celu efektywnej promocji kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.

Tworzenie programów kulturalnych przy współudziale instytucji pozarządowych.

Wspieranie inicjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury.

Promowanie twórców lokalnych.

V. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to problem bardzo złożony i polegający nie tylko na pracy policji, służb inspekcji i straży, ale też na profilaktyce i gotowości do reagowania na pojawiające się problemy. To umiejętność skorelowania działań wielu instytucji m. in. Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Sanepidu, Wodociągów, Służb Komunalnych, Zakładu Opieki Zdrowotnej, tak aby szybko i sprawnie mogły reagować. Bezpieczeństwo to również profilaktyka, nowe kierunki nauczania, wprowadzenie do szkół zajęć chociażby z ratownictwa przedmedycznego, czy samoobrony, to współpraca placówek oświatowych z samorządami, służbami, to wreszcie działania doraźne oraz inwestycje w infrastrukturę. Do głównych działań w dziedzinie bezpieczeństwa należy zaliczyć.

Rozbudowę monitoringu miejskiego.

Zwiększenie nacisku na profilaktykę w działalności Straży Miejskiej i Policji.

Sukcesywne doposażenie Straży Miejskiej i Policji, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Analiza miejsc, gdzie należy poprawić bezpieczeństwo na drogach przez m.in. uaktualnienie oznakowań oraz wprowadzenie tzw. progów zwalniających jazdę.

Likwidowanie doraźnych zagrożeń.

Zwiększenie nacisku na profilaktykę w zakresie bezpieczeństwa przez wprowadzenie do szkół szkoleń pomocy przedmedycznej oraz właściwego zachowania w ruchu drogowym.

Szanowni Państwo, ten program na pewno nie obejmuje wszystkich zadań i problemów z jakimi borykać się będzie przez najbliższe lata nasze miasto i gmina. Jest oczywistym, że sytuacja finansowa gminy wymaga rzetelnej diagnozy, która wyznaczy obszar w jakim będziemy mogli się poruszać. Jest jeszcze dużo tematów jakie pozostały do poruszenia m.in.: wspieranie wspólnot wiejskich, zagospodarowania targowicy miejskiej przy ul. Targowej, pomoc organizacjom i osobom niepełnosprawnym, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci na terenach wiejskich, prowadzenie przemyślanej polityki pomocy społecznej i wiele innych, dlatego pozostawiam Państwu możliwość dopisania dalszej części tego programu i zapraszam do dyskusji, umieszczania swoich pomysłów na działanie samorządu wpisując swoje uwagi na www.facebook.com/LudewArtur lub wysyłając na adres e-mail: a.ludew@op.pl