Bardzo dobre informacje napłynęły wczoraj z Samorządu Województwa Mazowieckiego dla mieszkańców naszego miasta.

Już niebawem Szydłowiec zainwestuje fundusze unijne w rewitalizację Starego Miasta. Zagospodarowany zostanie teren nad zalewem i rzeką Korzeniówką, a kino „Górnik” przejdzie modernizację.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 3,6 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 i budżetu państwa. Umowę podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i burmistrz Szydłowca Artur Ludew.

W Szydłowcu powstaną nowe miejsca integracji lokalnej społeczności. A dzięki udostępnieniu przestrzeni do zakładania działalności gospodarczej zwiększy się również zatrudnienie – zaznaczył wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Jakie prace?
Do końca 2019 r. obszar Starego Miasta w Szydłowcu wraz z przyległymi do niego ulicami przejdzie modernizację. Inwestycja obejmie zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Powstaną boiska, skate park i parkingi. Wykonany zostanie też ciąg pieszy nad rzeką Korzeniówką od ul. Sportowej do Rynku Wielkiego oraz droga dojazdowa do ulicy Rzecznej. Ulice Źródlana i Rzeczna będą przebudowane, a brzegi rzeki Korzeniówki w Szydłowcu umocnione.

Projekt obejmie również remont budynku ochotniczej straży pożarnej oraz modernizację i adaptację na cele widowiskowo-świetlicowe dawnego kina „Górnik” przy ul. Strażackiej.

W Szydłowcu powstaną nowe miejsca integracji lokalnej społeczności. A dzięki udostępnieniu przestrzeni do zakładania działalności gospodarczej zwiększy się również zatrudnienie.

Poniżej przedstawiamy zapis video telewizji radomskiej ZEBRRA.TV z konferencji prasowej na której przedstawiono te bardzo dobre informacje.

Tytuł projektu: Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu

Beneficjent: Gmina Szydłowiec

Całkowita wartość projektu: 6 600 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 611 999,98 zł (3 009 999,98 EFRR + 602 000,00 BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych