Zapraszamy na V sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 roku w środę o godz. 13.00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Przedstawiamy ustalony porządek obrad:

 • 1. Otwarcie obrad
 • 2. Przedstawienie porządku obrad
 • 3. Przyjęcie protokołów: Nr II/18 z dnia 28 listopada 2018 r., Nr III/18 z dnia
  12 grudnia 2018 r., Nr IV/18 z dnia 28 grudnia 2018 r
 • 4. Informacja z prac Burmistrza za okres między sesjami
 • 5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257
  pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • 1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata
  2019 – 2030
 • 2. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019
 • 3. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
 • 4. Udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego
 • 5. Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
  ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
 • 6. Zmiany uchwały Nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 • 7. Określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu
  Obywatelskiego Gminy Szydłowiec
 • 8. Zmiany Statutu Gminy Szydłowiec
 • 9. Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku
 • 10. Zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
 • 11. Określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 roku
 • 12. Przedstawienie Uchwały nr Ra.31.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu planowanego przez Gminę Szydłowiec w Uchwale Budżetowej na rok 2019
 • 13. Przedstawienie Uchwały nr Ra.32.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Miasto i Gminę Szydłowiec w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2030
 • 14. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych
  złożonych przez radnych
 • 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok
 • 16. Przyjęcie sprawozdania Rady Miejskiej w Szydłowcu za 2018 r. oraz
  sprawozdań Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2018 rok
 • 17. Interpelacje i zapytania radnych
 • 18. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach
  skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania
 • 19. Sprawy różne
 • 20. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk