Zapraszamy na XLIV sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która odbędzie się w dniu 13 marca 2018 r. /wtorek/ godz. 12.30 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz protokołu Nr XLIII/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków,
w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin;
b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;
c) podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
d) podziału gminy Szydłowiec na stałe obwody głosowania;
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018– 2030;
f) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018;
g) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego;
h) ustalenia trybu postępowania o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Szydłowiec, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji;
i) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2018 r.;

j) powołania Komisji doraźnej ds. zmiany statutów sołectw Gminy Szydłowiec;
k) powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Szydłowiec.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu za 2017 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.