1) Otwarcie obrad.

2) Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016 – 2023;

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030;

c) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017;

d) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku budżetowym 2017;

e) w sprawie uzyskania zgody Rady Miejskiej w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia 50% oraz odroczenia terminu zapłaty kosztów procesowych zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny w kwocie 12207,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście siedem złotych 00/100);

f) w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej;

g) w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

h) w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sadku;

i) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury oraz zmiany uchwały Nr 3/II/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Szydłowcu.

3) Zamknięcie obrad.