Przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/16 z dnia 22 lipca 2016 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2016,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2016 – 2025,

c) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szydłowiec na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023,

d) stwierdzenia ważności wyborów sołtysa w sołectwie Łazy,

e) zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej w sołectwie Szydłówek II,

f) zmiany uchwały Nr 52/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2016 r.

9. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szydłowca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.

10.Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.

11.Informacja z przeprowadzonych remontów w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec w okresie trwania ferii letnich.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

15. Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad.