§3 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec”:

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez:

  • niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z dojazdów i dojść do nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na jej terenie, 
  • niezwłoczne usuwanie z dachów budynków sopli lodu i nawisów śniegu stanowiących zagrożenie dla przechodniów.
  • zapewnienie dojazdu od drogi publicznej do miejsca ustawienia swoich pojemników na odpady komunalne w celu odbioru tych odpadów.
 
2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów.
 
3. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 lód należy posypać piaskiem lub innym dopuszczalnym środkiem, w celu zlikwidowania śliskości.
 
O obowiązkach przypomina oficjalna strona Miasta i Gminy Szydłowiec www.szydlowiec.pl