Podczas sesji miejskiej, która odbyła się 14 czerwca w szydłowieckim zamku burmistrz Szydłowca Artur Ludew otrzymał od rady miejskiej absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. 

Budżet Gminy Szydłowiec na rok 2017 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016r. W trakcie roku budżet wielokrotnie korygowano. Planowane dochody zwiększono w sumie o kwotę 5.615.573 zł, a wydatki o kwotę 7.011.202 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok wynosi 71.198.544,97 co stanowiło 97,83% założonego planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 68.447.981,71 zł, tj. 100,25% planu, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.750.563,26 zł, tj. w 61,13 % planu.
Wydatki budżetowe w 2017 roku zrealizowano w kwocie 70.804.517,55 co stanowi 94,7% planu.
Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na opiekę społeczną – 36,18% i na oświatę 34,01% ogółu wydatków.
W 2017 roku z budżetu gminy przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 3.263.905,37 zł., tj. 99,1% planowanych dotacji.

Przedłożone sprawozdania otrzymały pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytał radny Adam Pietras.

Jedynym radnym, który publicznie przekazał swoje wątpliwości był radny Maciej Kapturski, który po raz kolejny ubolewał nad tym, że jego okręg wyborczy nie został ujęty w planach budżetowych. Burmistrz Ludew obiecał, że sprawdzi czy okręg faktycznie był niedofinansowany, a jeżeli tak było zmieni się to w następnym projekcie budżetu. Wspomniał również o propozycji pomocy Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która niestety nie była możliwa do zrealizowania z powodów prawnych.

Budżet i jego wykonanie pochwaliła radna Dorota Jakubczyk, na co dzień skarbnik powiatu szydłowieckiego, a także radny Marek Plewa, który nie szczędził dobrych słów dla burmistrza. Słowa podziękowań dla pracowników Urzędu Miejskiego popłynęły również od radnego Leszka Jakubowskiego.

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni podjęli uchwałę o zmianie wynagrodzenia burmistrza. Od 1 lipca wynagrodzenie zasadnicze to 4800 złotych, dodatek funkcyjny – 2 100 zł, dodatek specjalny – 2 760, a także dodatek za wieloletnią pracę.

Kolejna sesja już niebawem bo 10 lipca, póki co zachęcamy do zapoznania się z naszym video poniżej: