W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu realizowany był projekt „ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej ” 2016-2018 finansowany w 100% ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna – Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły.

Nr umowy: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024762.  Kwota dofinansowania: 207 847,78zł.

Uczestnikami projektu byli nauczyciele języków obcych nowożytnych (angielski, niemiecki, francuski), nauczyciele poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca. W ramach realizacji projektu nauczyciele odbyli zagraniczne szkolenia metodyczne oraz językowe w różnych krajach: Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii oraz na Malcie. Z raportów indywidualnych a także innych form ewaluacji wynika, iż są usatysfakcjonowani z efektów uczenia się a nabyte umiejętności już pozytywnie przekładają się na ich rozwój a przez to rozwój całej placówki.

Głównym celem projektu był wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli szkoły poprzez podniesienie poziomu znajomości języków obcych, poszerzenie umiejętności metodycznych nauczycieli języków obcych oraz wzrost kompetencji kulturowych i osobistych.

Dzięki pobytom w zagranicznych instytucjach szkoleniowych uczestnicy nabrali doświadczenia i poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, które wykorzystują na gruncie oświaty. Owocem tego jest atrakcyjniejsza oferta zajęć, stosowanie nowych metod pracy w tym narzędzi  technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. aplikacji quizlet, quizizz, flipchart, educaplay, kahoot), tablicy interaktywnej, wprowadzenie do programów nauczania j. francuskiego i angielskiego projektów współpracy międzynarodowej w programie eTwinning, stosowanie autentycznych materiałów dydaktycznych pozyskanych podczas mobilności itp. Na lekcjach nauczyciele mogą dzielić się swoją wiedzą o aktualnych zmianach społecznych, nowinkach z zakresu kultury, geografii, turystyki itp. W procesie tym przybliżają uczniom problemy współczesnej cywilizacji poszerzając im horyzonty i pogłębiając w nich poczucie tożsamości europejskiej. Kolejnym punktem, który w pełni udało się zrealizować było i jest propagowanie europejskiego wymiaru kształcenia poprzez angażowanie się w projekty współpracy międzynarodowej. Dzięki realizacji projektu placówka nawiązała współpracę z instytucjami z innych państw Unii Europejskiej a podczas mobilności nauczyciele mogli dzielić się wiedzą promując szkołę jako aktywną i otwartą. Projekt skupiał się również na obszarze edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz idei uczenia się przez całe życie. Uczestnicy niejednokrotnie przełamali barierę językową nabierając wiary we własne możliwości. Stali się dobrym wzorcem idei uczenia się przez całe życie propagując wśród społeczności szkolnej i lokalnej chęć ciągłego samorozwoju. Przykładem dzielenia się wiedzą jest m.in. nauczycielka Wiedzy o kulturze, która po powrocie z mobilności przeprowadziła warsztaty kulturoznawcze ze studentami Uniwersytetu Trzeciego wieku, działającego przy Centrum Kultury Zamek w Szydłowcu a także z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach Historyjki i sztuczki, prowadzonymi przez nią w Szydłowieckim Centrum Biblioteczno– Multimedialnym w Szydłowcu. Okazji do  kształtowania wrażliwości międzykulturowej i postaw proeuropejskich było wiele, na zajęciach z geografii, psychopedagogiki, lekcjach wychowawczych, podczas spotkań a nawet rozmów naszych nauczycieli z pedagogami z innych szkół.

Dzięki projektowi w szkole wdrożono wiele nowych rozwiązań, wzbogacono ofertę zajęć, pokazano ją jako placówkę nowoczesną z aktywną, wychodzącą naprzeciw potrzebom młodzieży kadrą. Realizacja projektu zainspirowała uczestników do działania i dalszego samokształcenia, nauczyciele rozwinęli współpracę międzyprzedmiotową, od nowego roku szkolnego dołączą do tego wspólny projekt na platformie eTwinning.

Niniejszy projekt jest drugim , który realizowany jest w akcji Ka1. Odnoszone korzyści zachęcają do włączania się coraz szerszą grupę całej społeczności szkolnej. W bieżącym roku również złożono wnioski o dofinansowanie do  projektów w akcji Ka1 Mobilność kadr i Ka2 Partnerstwa strategiczne.- i współpraca szkół.

Koordynatorkami szkolnymi projektu są: Pani Marzena Janowska – wicedyrektor szkoły oraz Pani Karolina Maj – nauczycielka języka francuskiego.