Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską? Sąd opiekuńczy może ograniczyć władzę rodzicielską jeżeli dobro dziecka jest zagrożone.

Odpowiedź niezwykle abstrakcyjna jak i przepisy, które o tym stanowią, bardzo często zależy to od sędziego, którego zadaniem jest ocena dobra dziecka.

W jaki sposób sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?
Sąd opiekuńczy, ograniczając władzę rodzicielską, może w szczególności:

 • zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinnie inną stosową pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, tj.:
 • uzyskiwanie zezwolenia sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych prawach, które dotyczą osoby lub majątku dziecka;
 • złożenie do depozytu kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do dziecka, złożenie gotówki należącej do dziecka w instytucji bakowej;
 • sprawowanie przez sąd opiekuńczy stałego nadzoru nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, polegające na zaznajomieniu się na bieżąco z ich działalnością, udzielaniu im wskazówek i poleceń, żądaniu dokumentów związanych z jej sprawowaniem;
 • składanie okresowych sprawozdań dotyczących dziecka oraz rachunków z zarządu jego majątkiem;
 • poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
 • skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;

zarządzić umieszczenie małoletniego:

 • w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej, albo
 • powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, albo
 • zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
 • powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej
W jakiej sytuacji sąd może zawiesić władzę rodzicielską?

Sąd opiekuńczy może orzec o zawieszeniu władzy rodzicielskiej w przypadku wystąpienia przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Musi być ona tego rodzaju, że rodzice nie mogą się jej przeciwstawić i jest z reguły niezawiniona, np.: przebywanie w zakładzie karnym.
Istota zawieszenia władzy rodzicielskiej polega na tym, że takie orzeczenie nie pozbawia wprawdzie rodziców tej władzy, ale nie mogą oni jej wykonywać.

Czy zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej może być uchylone?
Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie. Natomiast samo odpadnięcie przyczyny zawieszenia władzy rodzicielskiej nie powoduje jej odżycia ex lege, skutek taki wywiera dopiero orzeczenie o uchyleniu zawieszenia.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Kiedy sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej?
Sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej w przypadku, gdy: władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, lub
w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka;
rodzicie trwale nie interesują się dzieckiem.

Czy władza rodzicielska może być przywrócona?
W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Jak widać powyżej przepisy stanowiące o władzy rodzicielskiej są bardzo abstrakcyjne to do Wnioskodawcy należy zadanie, aby przekonać sąd że dane zachownie lub zachowania narażają dobro dziecka lub władza jest rażąco nadużywania, rażąco zaniedbywana, że rodzic trwale nie intreresuje się dzieckiem.

Adw.LL.M.Michał Podgórski