3 maja podczas Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele pw. św. Zygmunta w Szydłowcu, dziewczęta i chłopcy (10-15 lat) złożą ślubowanie, staną się Orlętami Związku Strzeleckiego. Msza święta zaplanowana jest na godzinę 10.30. Bezpośrednio po uroczystościach kościelnych Orlęta wykonają pieśni patriotyczne. Będzie to pierwsza w naszym mieście Przysięga Orląt.

Rys historyczny Orląt Związku Strzeleckiego

Nazwa „Orlęta” nawiązywała do Orląt lwowskich – najmłodszych obrońców Lwowa walczących z Ukraińcami w listopadzie 1918 r. oraz do godła Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Orląt nosił formalną nazwę Orlę. Do nowo utworzonej organizacji mogła należeć ucząca się oraz pozaszkolna młodzież męska i żeńska, początkowo od czternastu do szesnastu lat, a po wprowadzeniu Instrukcji z 1939 r., zgodnie z wcześniejszą praktyką obniżono wiek wstąpienia do Orląt do jedenastego roku życia.

Obecne czasy

Orlętami w Związku Strzeleckim są dziewczęta i chłopcy w wieku 10-15 lat włącznie, zorganizowani w pododdziały pozostające w jedności organizacyjnej i administracyjnej właściwego Oddziału ZS, korzystających z programu nauczania oraz wypracowanych modeli wychowania i metodyki szkoleniowej orląt w ZS.

Komendanci Oddziałów ZS mogą tworzyć Wydzielone Pododdziały Orląt, zwane w dalszej części regulaminu – WPO. Tworzenie samodzielnych WPO poza strukturami ZS jest niedopuszczalne.

Podstawowym a zarazem najmniejszym pododdziałem orlęcym jest drużyna. Drużyna liczy 6-12 osób. Drużynę mogą tworzyć 3 sekcje po 2-4 osoby. Największym pododdziałem jest pluton składający się z 2-3 drużyn orlęcych.

Na czele pododdziału orlęcego (drużyna, pluton) stoi Instruktor, który jest jednocześnie członkiem Związku Strzeleckiego.

Wydział Orląt zajmuje się głównie:

  • kształceniem kadry orlęcej,
  • prowadzeniem egzaminów kwalifikacyjnych,
  • przygotowaniem projektów regulaminów i instrukcji,
  • opracowywaniem pomocy metodycznych i instruktażowych,
  • organizowaniem kursów, szkoleń i centralnych obozów szkoleniowych dla kadry orlęcej i orląt,
  • wizytowaniem WPO w zakresie przestrzegania regulaminów, zasad wychowania, poziomu prowadzonych szkoleń oraz stosowania metodyki orlęcej,
  • organizowaniem ogólnopolskich imprez i zgrupowań orlęcych.

Celem pracy wychowawczej i szkoleniowej orląt jest przygotowanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do przyszłej służby strzeleckiej w Związku Strzeleckim, a gdy zajdzie potrzeba w obronie Ojczyzny.