Zapraszamy do udziału w XIX sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. /czwartek/ o godz. 12.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Będzie ją można obejrzeć w internecie.

Przedstawiam ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/20 z dnia 28 lutego 2020 r. oraz protokołu Nr XVIII/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034;

2) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r.;

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek I;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
Szydłówek II;

6) zmiany Uchwały Nr 301/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

7) przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Szydłowiec na lata 2020-
2025;

8) przyjęcia stanowiska dotyczącego działań podejmowanych w obliczu pandemii związanej z koronawirusem COVID – 19 i bieżącej sytuacji w Gminie Szydłowiec.

7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Szydłowiec.

8. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2019.

9. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szydłowiec.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach
skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.