25 sierpnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2, rozpocznie się XXI sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu.

Przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XX/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok
2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia
2019 r.;

2) udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie ulgi
w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia opłat z tytułu
czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w piwnicach Ratusza,
Rynek Wielki 1 w Szydłowcu oraz odsetek ustawowych za opóźnienie
w łącznej kwocie 10 092,47 zł;

3) udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie ulgi
w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia należności
z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległości czynszowych
w kwocie 16 661,19 zł;

4) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Szydłowiec oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku;

5) zmiany Uchwały Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30
kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec;

6) nadania nazwy ulicy w Szydłowcu;

7) uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

8) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników;

9) rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach
skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.