Od kilku tygodni wiemy, że w szydłowieckiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej nie dzieje się zbyt ciekawie. Pogłoski jakie krążyły „po miescie” nie napawały optymizmem jednostki, burmistrza Szydłowca, a nawet mieszkańców naszego miasta. 

 

Portal Nasz Szydłowiec zwrócił się z kilkoma zapytaniami do burmistrza Szydłowca, któremu OSP w Szydłowcu podlega, oraz do Zarządu OSP w Szydłowcu. Sprawa nieprawidłowości finansowych odbiła się szerokim echem nie tylko wśród mieszkańców, ale także w lokalnych mediach, oraz na facebooku chociażby szydłowieckiego koła Prawa i Sprawiedliwości.

W krążących informacjach pojawiały się zarzuty jakoby doszło do defraudacji środków finansowych z konta OSP, że nie płacono za media, że brakuje dokumentacji dotyczącej Banku Żywności, że nie została rozliczona dotacja z gminy, że przedsiębiorca który wykonywał parking przy budynku OSP nie otrzymał do tej pory swoich należności, że podrobione zostały jakieś pisma?!

Dotychczasowa prezes OSP w Szydłowcu w rozmowie z Echem Dnia powiedziała, że „jest to nagonka i niepotrzebne zamieszanie, część osób wydaje wyroki zanim cokolwiek zostanie udowodnione”. 

Zarówno burmistrz jak i zarząd OSP nie zechcieli ustosunkować się do wypowiedzi prezes Anny Sowińskiej.

Burmistrz poinformował nas, że Gmina Szydłowiec złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Przysusze Ośrodek Zamiejscowy w Szydłowcu w związku z nieprawidłowościami w rozliczeniu dotacji udzielonej dnia 29 stycznia 2016 roku OSP w Szydłowcu z przeznaczeniem na budowę parkingu przy ul. Kościuszki i Strażackiej. Ponadto złożone zostało zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o popełnienie czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Prezes Zarządu OSP w Szydłowcu.

– Od dwóch miesięcy tj. od maja br. otrzymywaliśmy informacje o tym, że środki z dotacji celowej przeznaczone na modernizację placu manewrowego przy strażnicy OSP w Szydłowcu nie zostały przekazane wykonawcy. Od razu podejmowaliśmy kroki, aby wyjaśnić powyższą sytuację. Końcowo przeprowadzona przez Urząd Miejski w Szydłowcu kontrola wykazała nieprawidłowości, z powodu pracy na niewłaściwej dokumentacji – tłumaczył w swojej odpowiedzi Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej. 

– Co do należności dla przedsiębiorcy, który wykonywał parking przy OSP informuję, że na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego wykorzystania dotacji udzielonej OSP stwierdzono, że nie otrzymał on za wykonanie zadania kwoty 32.000 zł. Kwestia dostarczonych Gminie dokumentów przez Prezes Zarządu OSP, potwierdzających zapłatę na rzecz wykonawcy całej kwoty należności będzie przedmiotem postępowania prokuratorskiego w związku ze złożonym przez Gminę zawiadomieniem – poinformował burmistrz Szydłowca.

– W toku wyjaśniania powyższych kwestii ustalono, że duża część środków finansowych została spożytkowana na cele inne niż statutowe oraz że na znaczną część wypłaconych środków nie ma żadnego pokrycia fakturowego, co jest przedmiotem złożonego do prokuratury zawiadomienia (zawiadomienia złożył również Zarząd OSP – przyp. red.) Ponadto w trakcie zapoznawania się z posiadaną dokumentacją, jak i tą będącą w UM w Szydłowcu dotyczącą rozliczenia wspomnianej już wcześniej dotacji celowej, zauważono podrobioe podpisy i pieczątkę Skarbnika OSP – dodaje Zarząd OSP.

– W międzyczasie zostaliśmy wezwani przez Prezesa Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu, który okazał nam dokumentację, w której widniało potwierdzenie odbioru wezwania do zapłaty podpisane przez p. Annę Sowińską, o którym to wezwaniu nie zostaliśmy poinformowani – kontynuował Zarząd.

Odnośnie płatności za media wypowiedział się również burmistrz Artur Ludew, który wyjaśniał, że opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, internet pokrywane są przez Gminę i regulowane są na bieżąco. – Z informacji uzyskanych z Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu zalega z opłaty za energię cieplną na kwotę 11.107,25 zł. – dopowiedział burmistrz Ludew.

Na zakończenie przedstawiamy oświadczenie ogólne Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu:

– Mając na uwadze dobro społeczne i dobre imię Ochotniczej Straży Pożarnej dokładany wszelkich starań, aby wyjaśnić zaistniałą niełatwą sytuację. 

Drodzy mieszkańcy powiatu szydłowieckiego, przyjaciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Od prawie 120 lat celem naszej jednostki jest niesienie pomocy, ratowanie życia i mienia. W tym samym czasie każdy z nas dokładał starań, byście mogli żyć bezpiecznie. Braliśmy udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, stale podnosiliśmy poziom wiedzy i umiejętności, często bez żadnych profitów dbaliśmy o Wasze bezpieczeństwo podczas wszelakich uroczystości miejskich. 

Zaistniała sytuacja godzi w całość OSP. Prosimy jednak pamiętać, że odpowiedzialność ponoszą konkretne osoby, które dopuściły się tych nieprawidłowości. Stale dążymy do wyjaśnienia zaistniałych problemów. Chylimy i głowę i mówimy „przepraszamy” i zobowiązujemy się do słusznego i prawego zakończenia.

…………………………………..

Portal Nasz Szydłowiec informuje, że w sobotę 8 lipca odbędzie się Nadzywczajne Walne Zgromadzenie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Już dziś zapowiadamy relację z tego wydarzenia. Dziękujemy jednocześnie za udzielenie obszernych informacji burmistrzowi Szydłowca oraz Zarządowi OSP.