PUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY przeznaczona dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości i przygotowuje ich do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania oraz do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości. Kandydaci do szkół specjalnych muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny oraz świadectwo ukończenia gimnazjum. Do dyspozycji młodzieży są nowoczesne pracownie dydaktyczne oraz zajęć praktycznych. Uczniowie będą mogli korzystać ze wsparcia pedagoga, psychologa, logopedy, prowadzone będą zajęcia z rewalidacji indywidualnej i grupowej.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, wchodzące w skład CKZiU, prowadzi edukację młodzieży z zakresu przygotowania teoretycznego (turnusy kursów) i praktycznego (dla uczniów z ZS im. KOP), szczególnie w zawodzie stolarz, w którym placówka posiada bardzo bogate tradycje kształcenia, rozwiniętą bazę dydaktyczno-wytwórczą i bardzo dobre wyniki zdawalności końcowych egzaminów zawodowych. Dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w placówce istnieje na etapie klasy III możliwość zdobycia umiejętności w zawodzie spawacz oraz wydanie dokumentów potwierdzonych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w metodzie MAG i TIG.

KURSY DLA DOROSŁYCH Placówka oferuje nową formę kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych, która umożliwia szybkie zdobycie kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych zewnętrznym egzaminem. Kursy przeznaczone są dla pełnoletnich osób, które ukończyły szkołę zawodową, technikum lub studia wyższe, a chcą zdobyć dodatkową kwalifikację w wyuczonym zawodzie bądź innym, zgodną z potrzebami rynku pracy. Kształcenie w formie kursowej jest całkowicie bezpłatne. Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia kursu, jest utworzenie 20-osobowej grupy słuchaczy, mogącej uczyć się w formie wieczorowej lub zaocznej przez okres ok. 10 miesięcy – w zależności od specjalności i kwalifikacji zawodu. Kształcenie kończy się egzaminem, przeprowadzonym przez CKE i otrzymaniem świadectwa uzyskania kwalifikacji w wybranym zawodzie.

PROJEKTY UE CKZiU w Szydłowcu jest twórcą i realizatorem projektów unijnych, dzięki czemu uczniowie mają możliwość korzystania z różnych form edukacyjnych: wyjazdy na basen, lodowisko, wycieczki, wyjazd na praktyki zagraniczne z programu „Leonardo da Vinci”. W ramach projektu „Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego” uczniowie mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B.

Właśnie o tym ostatnim projekcie szczególnie warto wspomnieć, ponieważ już od maja bieżącego roku Powiat Szydłowiecki poprzez swoją jednostkę organizacyjną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu rozpoczyna kolejny projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu edukacji oraz podniesienie świadomości nt. możliwości edukacyjnych młodzieży zamieszkującej Powiat Szydłowiecki. Projekt skierowany jest do 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza oraz Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy Kat. B., a także w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, oraz w warsztatach z zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

Projekt zapewnia także bezpłatne badania lekarskie, ubezpieczenie KL i NNW, profesjonalnego instruktora, podręczniki, materiały biurowe oraz poczęstunek.

Wsparcie w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne.

 

tekst i foto: www.szydlowiecpowiat.pl