13.03.2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu odbyła się XV Jubileuszowa Szkolna Sesja Popularnonaukowa pod hasłem Człowiek i Jego Środowisko ”, której celem jest rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki.

Pan Karol Kopycki – Dyrektor Szkoły uroczyście otworzył sesję, powitał gości oraz wszystkich uczestników sesji – a wśród nich szczególnie gorąco absolwentów laureatów szkolnych sesji w latach 2003-2018, uczniów szkół gimnazjalnych powiatu szydłowieckiego wraz z Dyrektorami Szkół i nauczycielami. Jubileuszową Sesję swoją obecnością zaszczycili: Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, Pani Joanna Strzelecka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Pani Aneta Furmańska –Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, Pani Maria Michajłow – Dyrektor Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, Pan Tadeusz Gogacz – Dyrektor Ogniska Muzycznego w Szydłowcu, Pani Joanna Kozioł – emerytowana nauczycielka chemii w ,,Sienkiewiczu”, Pani Laurencja Piasecka reprezentująca Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szydłowcu.

Dyrektor Szkoły skierował serdeczne słowa podziękowania do przybyłych prelegentów szkolnych sesji w latach 2003-20018 : Pana dr Tomasza Witesa – pracownika naukowego WSRiG Uniwersytetu Warszawskiego, Pani dr Małgorzaty  Mohoń – pracownika naukowego UJK w Kielcach, Pani dr Anety Oborny – dyrektora Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Pani Elżbiety Pawlak – dyrektora Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Szydłowcu, Pani Ireny Przybyłowskiej – Hanusz oraz Pana Stanisława Kozioła – emerytowanych nauczycieli szydłowieckiego liceum.  

Jubileuszową Sesję prowadziła Pani Marzena Janowska –Wicedyrektor Szkoły, która w krótkim zarysie przedstawiła ideę sesji oraz program uroczystości. Następnie mgr Jan Piwowarczyk przybliżył historię Szkolnych Sesji w latach 2003-2018.

Wykład inauguracyjny Jubileuszowej Szkolnej Sesji Popularnonaukowej „Człowiek i Jego Środowisko” wygłosił dr Tomasz Wites – pracownik naukowo-dydaktyczny WSRiG Uniwersytetu Warszawskiego. Swoim wykładem  ,,Na dwóch krańcach świata” zabrał uczestników sesji w wirtualną podróż do Peru oraz Nowej Zelandii. Niezwykle ciekawa prelekcja pozwoliła uczestnikom sesji być na dwóch różnych krańcach świata prawie w tym samym czasie.

Jubileusz to również czas podziękowań. Starosta Szydłowiecki Pan Włodzimierz Górlicki podziękował za włożony trud w organizowanie przedsięwzięcia na przestrzeni 15 -stu lat wszystkim organizatorom Szkolnych Sesji: Karolowi Kopyckiemu – Dyrektorowi szkoły, Marzenie Janowskiej – Wicedyrektor szkoły, Janowi Piwowarczykowi – emerytowanemu nauczycielowi geografii, Małgorzacie Dygas – nauczycielce biologii, Zofii Giszko -emerytowanej nauczycielce chemii, Markowi Marcinkowskiemu – nauczycielowi chemii i Jerzemu Wiernickiemu – nauczycielowi informatyki.

W drugiej części XV Jubileuszowej Sesji uczennice klas II szydłowieckiego liceum wygłosiły referaty:

  1. Sienkiewicz nowoczesny. Milena Marlica klasa IIA
      2. Co się komu śni? – fenomen marzeń sennych. Dominika Czajkowska klasa IIC
      3. Matematyka – od glinianych tabliczek do Excela. Milena Mączyńska klasa IIC
      4. Moda i kreatywne etno – działania. Julia Wiatr klasa IIA

Wszystkie wystąpienia prezentowały wysoki poziom merytoryczny oraz miały  atrakcyjną oprawę wizualną. Referaty oceniało jury w składzie: Karol Kopycki, Marzena Janowska, Jan Piwowarczyk, Irena Przybyłowska – Hanusz oraz Małgorzata Dygas.

Dyrektor Szkoły, wręczając dyplomy okolicznościowe, podziękował uczennicom za przygotowanie wystąpień oraz nauczycielom opiekunom tegorocznych referatów: Pani Marcie Łabęckiej, Panu Leszkowi Furmańskiemu i Panu Pawłowi Pękali . Obchodzony Jubileusz był też czasem podziękowań opiekunom referatów na przestrzeni tych 15-stu lat. Słowa uznania za przygotowywanie uczniów, motywowanie, wspieranie, wskazywanie rozwiązań, rozwijanie zainteresowań i pasji Dyrektor szkoły skierował do opiekunów wszystkich szkolnych sesji popularnonaukowych.


Uroczystość zwieńczyło wystąpienie absolwentów – laureatów dotychczasowych sesji. Pani Marzena Janowska Wicedyrektor Szkoły odczytała list Anny Lis – laureatki III i IV Szkolnej Sesji Popularnonaukowej skierowany do uczestników sesji, dyrekcji, nauczycieli, w którym były podziękowania, refleksje, wspomnienia z czasów szkolnych. Następnie zaprosiła przybyłych na Jubileusz absolwentów laureatów do podzielenia się swoimi sukcesami naukowymi oraz zawodowymi. Na szkolnej scenie po wielu latach wystąpili jeszcze raz: Dariusz Zdziech,        Kamil Bąk, Mateusz Szymkiewicz, Adam Frąk, Armand Starczewski oraz Paweł Łęcki.
Ich słowom towarzyszyły wspomnienia, refleksje, padło również wiele ciepłych słów o czasie spędzonym w murach szydłowieckiego „Sienkiewicza”.

Na przestrzeni tych 14 lat ( nie licząc roku obecnego) było ponad 75 laureatów absolwentów, ponad 120 uczestników oraz 24 nauczycieli opiekunów referatów.  Niestety wielu absolwentów – laureatów ze względu na obowiązki zawodowe, zajęcia na uczelniach, sprawy rodzinne nie mogło uczestniczyć w Jubileuszowej Sesji,  ale w inny sposób zaznaczyli swą obecność, bowiem w  korespondencji elektronicznej podzieliło się wspomnieniami z czasów nauki w naszej szkole, udziału w sesjach, przekazało wiele podziękowań  i pozdrowień dla uczestników dzisiejszej sesji, dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów, całej społeczności szkolnej.

Uroczyście zamykając XV Jubileuszową Szkolną Sesję Popularnonaukową „Człowiek i Jego Środowisko” Dyrektor Szkoły Pan Karol Kopycki serdecznie podziękował za udział w uroczystości przybyłym gościom, przedstawicielom organu prowadzącego, prelegentom, przedstawicielom szkół podstawowych i gimnazjów, opiekunom referatów, uczniom, nauczycielom oraz wszystkim uczestnikom obchodów Jubileuszu. Słowa podziękowania skierował także do absolwentów laureatów, którzy tak ciepło i budująco wypowiadali się o szkole, nauczycielach i latach spędzonych w naszym liceum. Dyrektor Szkoły pogratulował Im sukcesów oraz życzył dalszego rozwoju, zaprosił również do odwiedzania szkoły w każdej nadarzającej się chwili.

Jubileuszową Sesję uświetnili występami artystycznymi uczniowie szydłowieckiego „Sienkiewicza”: Aniela Kurek z klasy IA -skrzypce, Eliza Kosno z klasy Ib – pianino, Paweł Krupa z klasy Ib – gitara.

W przygotowaniu jest publikacja podsumowująca Szkolne Sesje Popularnonaukowe „Człowiek i Jego Środowisko”. Zawarte będą w niej informacje ze wszystkich sesji, które odbyły się w szkole, ale również z udziału laureatów w Studenckich Sesjach Kół Naukowych UJK w Kielcach. Publikacja uzupełniona zostanie o relację z XV Jubileuszowej Szkolnej Sesji oraz wspomnienia laureatów absolwentów przybyłych na uroczystość oraz przesłane drogą elektroniczną. Publikację otrzymają wszyscy laureaci absolwenci, opiekunowie referatów, uczestnicy Jubileuszu. Będzie także dostępna w szkole. – poinformowała Marzena Janowska wicedyrektor szkoły, jedna z głównych organizatorów szkolnych sesji.

Więcej informacji i zdjęć na stronie internetowej szkoły www.liceum.webd.pl

info: Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza