Na wtorek 27 października zaplanowana jest XXIV sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu VIII kadencji.

Posiedzenie rajców miejskich rozpocznie się o godzinie 13.00 w sali szydłowieckiego zamku.

Przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów: Nr XXI/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r., Nr XXII/20 z dnia 9 września 2020 r., Nr XXIII/20 z dnia 29 września 2020 r. 4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034;

2) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r.;

3) stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Hucisko;

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu;

5) zmiany Uchwały Nr XLIII/281/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r.;

6) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję 2020- 2023;

7) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Szydłowiec;

8) pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Szydłowiec;

9) przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szydłowiec na lata 2020-2035;

10) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu;

11) rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu;

12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec;

13) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec;

14) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowieckiego.

7. Informacja Burmistrza dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24 h ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.

10.Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.