Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu zakończyło dystrybucję żywności na podstawie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Radomskim Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.

Umowa została podpisana 2 lutego 2021 roku. W jej ramach objęto pomocą 771 osób w 365 rodzinach. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 było zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej.

Pomoc w ramach POPŻ skierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie czy rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Trafiła ona do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. Z pomocy w formie paczek żywnościowych skorzystały osoby, których dochód netto nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

W ramach Programu w 2021 roku Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym rozdysponowało łącznie 34 696,60 kg żywności o wartości 168 811,70 zł. Na jednego beneficjenta przypadały cztery paczki żywnościowe o łącznej wadze ok. 42,87 kg. Dodatkowo przeprowadzone zostały działania w ramach środków towarzyszących, skierowane do osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej. Pierwsze z nich pt. „Jak ekologicznie i ekonomicznie prowadzić gospodarstwo domowe” odbyły się w formie zdalnej-wydawniczej. Kolejne odbyły się stacjonarnie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu i dotyczyły trzech bloków tematycznych: edukacji ekonomicznej, dietetycznej oraz w zakresie niemarnowania żywności. Działania te miały na celu włączenie społeczne i aktywizację beneficjentów Programu.

info: UM Szydłowiec