Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Szydłowcu informuje, iż w 2019 roku kontynuuje realizację dwuletniego projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (III)” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt otrzymał na ten rok dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 2 363 406,86 PLN. Okres jego realizacji rozpoczął się 1 stycznia 2018 r., a zakończy 31 grudnia 2019 r.

Obejmuje on osoby w wieku 18 – 29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Szydłowcu (dla których ustalono I lub II profil pomocy), w tym tzw. młodzież NEET (czyli nieuczestniczące w kształceniu stacjonarnym lub w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) w szczególności:

 • osoby, które nie ukończyły 25 roku życia muszą być zarejestrowane w PUP do 4 miesięcy w momencie udzielania wsparcia;
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,

 

W ramach projektu w 2019 roku realizowane będą:

 • Staże dla 80 osób
 • Szkolenia dla 20 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 33 osób
 • Prace interwencyjne dla 30 osób
 • Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 33 osób
 • Bony na zasiedlenie dla 42 osób

Zatrudnienia w ramach zawartych umów realizowanych z niniejszego projektu mogą być wyłącznie na podstawie stosunku pracy (regulowany ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza:

 • osoby bezrobotne spełniające ww. kryteria do składnia wniosków na bon na zasiedlenie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i szkolenia
 • pracodawców/przedsiębiorców do składania wniosków na organizację staży, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz prac interwencyjnych

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie szydlowiec.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie PUP Szydłowiec ul. Metalowa 7, pokój 13,15,20 lub 25.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektu udziela P. Agnieszka Radziborska-Kaźmierczyk pok. 16 (I piętro) tel. 48 617-12-88 (wew. 216).

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez pracowników PUP (I-XII) w II etapach:

Etap I – Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej.

Przez cały okres realizacji projektu prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne w postaci informowania przez doradców klienta w bezpośrednich rozmowach z potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami programu o możliwości uczestnictwa w projekcie i o zaplanowanych zadaniach z których mogliby skorzystać. Informacje o realizowanym projekcie zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń. Pracodawcy w kontaktach telefonicznych oraz na spotkaniach  będą informowani o realizacji projektu skierowanego do osób młodych w wieku 18-29 lat należących do kategorii NEET.

Etap II – Rekrutacja wśród bezrobotnych i pracodawców.

Doradcy klienta w czasie wizyt bezrobotnych w Urzędzie będą informować osoby do 30 roku życia należących do kategorii NEET o możliwości skorzystania z uczestnictwa w naszym projekcie. Na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez doradców klienta, ustalona zostanie ścieżka udziału osoby w projekcie oraz indywidualnie dopasowanie odpowiedniej formy wsparcia (na podstawie IPD), co w efekcie zwiększy szanse na zatrudnienie uczestników. Ponadto w celu zapewnienia równości szans płci doradcy klienta będą kierować się niestereotypowym doborem wsparcia w ramach wszystkich aktywnych form dla uczestników i uczestniczek oraz ich dostępnością dla osób niepełnosprawnych. Kwalifikacja uczestników/czek oparta będzie na kryteriach dostępu (z dok. konkursowej) oraz na wymogach na poszczególne formy wsparcia. Doradcy klienta i specjaliści ds. rozwoju zawodowego wyselekcjonują wnioski (o organizację stażu, prac interwencyjnych oraz skierowanie na szkolenie) realizowane w ramach projektu.

 • W przypadku wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego kwalifikacja uczestników/uczestniczek do projektu będzie uzależniona od oceny złożonego wniosku przez Komisję powołaną przez Dyrektora PUP dokonywanego zgodnie z Regulaminem przyznawania tych środków obowiązującym w Urzędzie.
 • W przypadku wniosku o organizacje stażu, prac interwencyjnych – gdy pracodawca wskaże proponowaną osobę we wniosku, osoba ta będzie analizowana w kontekście kryterium dostępu określonego we wniosku o dofinansowanie. Jeśli pracodawca nie wskaże osoby wówczas za jej dobór będą odpowiedzialni doradcy klienta i pośrednicy pracy, którzy wyszukają odpowiedniego kandydata zgodnie z kryteriami obowiązującymi w ramach projektu.

Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od złożenia, każdy z wnioskodawców będzie na piśmie poinformowany o wyniku rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy, w przypadku negatywnego – wnioskodawca otrzymuje uzasadnienie przyczyny odmowy realizacji wniosku.

Główne kryteria doboru uczestników:

1. Zarejestrowanie w bazie PUP i posiadanie  I lub II profilu pomocy.
2. Wiek 18-29 lat, zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba kwalifikowana do projektu może należeć do kilku kategorii.

Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane każdemu uczestnikowi/uczestniczce projektu do 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku – w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu. Osoba może być uczestnikiem niniejszego projektu tylko raz w okresie jego realizacji.

Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik będący osobą fizyczną składa oświadczenie uczestnika projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE) 2016/679). Podanie danych w oświadczeniu jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

 

W celu spełnienia zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, podczas rekrutacji nie będą wprowadzane ograniczenia w dostępie do wsparcia ze względu na płeć i niepełnosprawność. Zakłada się stosowanie w rekrutacji niedyskryminacyjnych i niestereotypowych ogłoszeń, natomiast materiały informacyjne przygotowane będą w taki sposób, aby nie zawierały negatywnych stereotypów w kwestii płci czy niepełnosprawności.

Informacje można uzyskać również telefonicznie dzwoniąc pod nr (48) 617 12 88:

 • w sprawie stażu wew. 115 (pok.15),
 • w sprawie prac interwencyjnych wew. 215 (pok.15),
 • w sprawie szkolenia wew. 113 (pok.13),
 • w sprawie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wew. 125 (pok.25),
 • w sprawie bonu na zasiedlenie wew. 125 (pok.25),
 • w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wew. 120 (pok.20).

info: szydlowiecpowiat.pl