Kilka dni temu na łamach Echa Dnia pojawił się temat budowy biogazowni rolniczej na terenie gminy Orońsko, mówi się o działce w Guzowie. 

Mieszkańcy nie zgadzają się na budowę biogazowni na terenie gminy, ale oprócz tego mają do wójta pretensje o to, że nie poinformował mieszkańców o tym, że podpisał zgodę na budowę. O sprawie mieli nie wiedzieć mieszkańcy gminy Orońsko, sołtysi, rada gminy. Swoje pretensje uzasadniają tym, że biogazownia nie jest obojętna dla komfortu życia i mieszkania w jej otoczeniu.

Stowarzyszenie „EKO” Orońsko złożyło już odwołanie od decyzji wójta gminy Orońsko Henryka Nosowskiego, będzie rozpatrywało ją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu. Mieszkańcy rozważają również wystąpienie do Rady Gminy Orońsko o rozpisanie referendum w tej sprawie.

W jednym z postów na facebooku w punktach wymienili co będą odczuwali mieszkańcy gminy po wybudowaniu biogazowni:

  • Agresywne oddziaływanie emitowanych związków siarki, w tym siarkowodoru oraz azotu (np. amoniaku) na roślinność, w tym zabytkowe drzewostany i zabytki architektoniczne. Biogazownia została zlokalizowana przy drodze powiatowej Orońsko-Łaziska, wśród łąki i pól, na działce należącej do lokalnego przedsiębiorcy, w niedalekim sąsiedztwie domów jednorodzinnych, lasu oraz szkółki leśnej z zabytkową aleją lipową. Na terenie Gminy znajduje się także park krajobrazowy w Centrum Rzeźby Polskiej z zabytkową zabudową dworską – miejsce odwiedzane przez turystów z całego świata.
  • Uciążliwy fetor, występujący w wyniku składowania surowca, jego fermentacji oraz składowania osadów pofermentacyjnych, który nie jest możliwy do wyeliminowania, niesiony z wiatrem bezpośrednio na pobliskie zabudowania domków jednorodzinnych stanowić będzie trudny do zniesienia czynnik, pogarszający komfort życia mieszkańców.
  • Wzmożony ruch samochodów ciężarowych dowożących ładunki do biogazowni, hałas i emisja spalin, a także nadmierne obciążenie dróg lokalnych powodujących ich przyspieszone niszczenie.
  • Zanieczyszczenia powietrza związkami azotu i innymi substancjami toksycznymi dla ludzi, zwierząt i roślin, a także zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych oraz zanieczyszczenie wód opadowych (kwaśne deszcze), co będzie skutkować degradacją środowiska naturalnego, zamieraniem lasów, przenawożeniem pól odpadami z biogazowni.
  • Występowanie zagrożenia wybuchem metanu

Kilka dni temu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orońsko opublikowane zostało oficjalne stanowisko wójta gminy Orońsko w tej sprawie, które publikujemy poniżej:

Szanowni Państwo – mieszkańcy Gminy Orońsko

Do tej pory nie korzystałem z tej formy wzajemnej komunikacji, gdyż nasze wzajemne kontakty i relacje miały charakter spotkań i rozmów w Urzędzie Gminy czy też zebrań wiejskich i spotkań środowiskowych.

Ale z uwagi na to, że od kilku dni rozpowszechniane jest wiele nieprawdziwych informacji dotyczących budowy na terenie Gminy Orońsko biogazowni rolniczej, postanowiłem tą formą komunikacji informować Państwa o podejmowanych w tej sprawie działaniach i decyzjach.

Do tej pory tego nie czyniłem, gdyż obowiązuje mnie zakazów ujawniania materiałów z prowadzonych postępowań administracyjnych wynikających szczególnie z Kodeksu Postępowania Administracyjnego czy też ustawy o ochronie danych osobowych ( RODO) czy ochrony praw przedsiębiorców. Niektóre informacje o charakterze działalności publicznej mogę ujawnić jedynie na wniosek osób zainteresowanych w procedurze ustawy o dostępie do informacji publicznej, a takich wniosków nie było.

Z uwagi na fakt, że ta informacja stała się już informacją powszechną chociażby poprzez artykuł prasowy mogę potwierdzić, że Urząd Gminy w Orońsku prowadzi od czerwca 2019 r. postępowanie w sprawie budowy na terenie Gminy biogazowni rolniczej o mocy poniżej 0,5 MW. Taki rodzaj postępowania administracyjnego jako sprawa indywidualna jest objęte tajemnicą służbową, a wiedzę o nim mogą mieć tylko właściwi urzędnicy Urzędu Gminy i strony postępowania. O tym fakcie nie mogłem informować radnych, sołtysów, organizacji społecznych czy też mieszkańców. Z tego samego powodu nie mogłem prowadzić konsultacji społecznych czy też uzgodnień w środowisku – zebrań, spotkań, debat.

Na tym etapie postępowania wnioskodawca projektowanej budowy biogazowni spełnia, wymogi prawne, ustawowe i gminne z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska między innymi z uwagi na lokalizację, moc urządzeń energetycznych i zasięg oddziaływania.

Na wniosek lokalnego stowarzyszenia wydałem postanowienie dopuszczające to stowarzyszenie jako stronę społeczną w toczącym się postępowaniu. W toku rozpatrywania są dwa wnioski lokalnych stowarzyszeń o uznanie ich jako strona w postępowaniu

Z przyczyn formalnych z uwagi na brak osobowości prawnej odmówiłem statusu strony w postępowaniu dla sołtysów i Rad Sołeckich sołectwa Orońsko, Guzów – Kolonia Łaziska.

Uwzględniając odwołanie lokalnego stowarzyszenia od decyzji o warunkach zabudowy dla biogazowni rolniczej, akta postępowania przekazałem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.

Z ostrożności procesowej, z uwagi na to, że lokalne stowarzyszenie może nie utrzymać statusu strony w celu zabezpieczenia interesów społecznych wystąpiłem do Prokuratora Rejonowego w Przysusze z prośbą o objęcie prowadzonego postępowania kontrolą prokuratorską.

Ponadto zwróciłem się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o opinie w sprawie możliwości zapłaty z budżetu Gminy Orońsko za ewentualne zlecenie raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. Dodaję, że biogazownia o mocy do 0.5 MW nie jest nawet przedsięwzięciem potencjalnie zagrażające środowisku i z mocy prawa jest zwolnione z wykonania decyzji środowiskowej, a tym samym raportu oddziaływania na środowisko

W najbliższym czasie zamierzam zorganizować spotkanie informacyjno – edukacyjne dla osób zainteresowanych zagadnieniem funkcjonowania biogazowni. W tym celu wystąpiłem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc i oddelegowanie na spotkanie swoich przedstawicieli jako wiarygodnych ekspertów do prowadzenia prelekcji.

Szanowni Państwo z uwagi na duży społeczny odbiór sprawy na tej zakładce (www.bip.oronsko.pl -> Informacje Wójta dotyczące biogazowni) na bieżąco będę umieszczał informację dotyczące spraw biogazowni rolniczych, podejmowanych działań i możliwe do upublicznienia informacje dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego.

Jeżeli dla Państwa przekazywane informacje nie będą wystarczające proszę o składanie wniosków o informacje w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wójt Gminy Orońsko

/-/ Henryk Nosowski

 

Jaki będzie finał tej sprawy? Nie wiadomo. Pewne jest jednak, że to nie koniec tematu. Mieszkańcy raczej nie odpuszczą, czy odpuści potencjalny inwestor i gdzie ewentualnie ulokuję budowę biogazowni? Będziemy starali się śledzić temat na bieżąco.