Zapraszamy na XV sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VIII kadencji, która odbędzie się 27 grudnia 2019 r. /piątek/ o godz. 12.00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Podczas sesji radni zajmą się budżetem gminy Szydłowiec, wieloletnią prognozą finansową, a także sprawą anonimu na kilku radnych rady miejskiej, skargą na prezesa wodociągów, odwołaniem przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dotychczasowym przewodniczącym był radny Piotr Sadza. Z naszych informacji wynika, że nowym przewodniczącym tej komisji może zostać radny Marek Cegliński.

Przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XIV/19 z dnia 27 listopada 2019 r.

4. Informacja z prac Burmistrza za okres między sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany granic sołectw Szydłówek I i Szydłówek II;

2) wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030;

3) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r.;

4) odmowy wygaszenia mandatu radnego Marka Ceglińskiego;

5) odmowy wygaszenia mandatu radnej Jadwidze Kopyckiej;

6) odmowy wygaszenia mandatu radnej Anny Majstrak;

7) odmowy wygaszenia mandatu radnego Adama Pietrasa;

8) odmowy wygaszenia mandatu radnego Marka Plewy;

9) uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Szydłowcu;

10) odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Szydłowcu;

11) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Szydłowcu;

12) skargi na działalność Prezesa Zarządu Spółki ,,Wodociągi i Kanalizacja”
Sp. z o. o. w Szydłowcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szydłowiec na lata 2020 – 2034:

1) przedstawienie projektu uchwały wraz z objaśnieniami;

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy
Szydłowiec na 2020 r.:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu;

3) odczytanie opinii Komisji Budżetu uwzględniającej wnioski radnych
zgłoszonych w trakcie prac nad budżetem;

4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji
uwzględniającej wnioski radnych;

5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi
poprawkami.

9. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz komisji stałych
Rady Miejskiej na rok 2020.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach
skierowanych do rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.