Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbędzie się XII sesja Rady Powiatu w Szydłowcu.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu.

5. Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020-2025.

7. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

9. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej.

10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020-2025.

11. Podjęcie Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2020.

12. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem.

13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej i możliwości sfinansowania deficytu.

14. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej z wnioskowanymi przez nią poprawkami.

15. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie projektu Uchwały Budżetowej z poprawkami.

16. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wniesionymi poprawkami oraz ich przegłosowanie.

17. Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2020 wraz z przyjętymi poprawkami.

18. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku na lata 2020-2024”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2025″.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2020 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.

22. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2020 rok.

23. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2020 rok.

24. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/174/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/66/2015 z dnia 30 listopada 2015r. dotyczącą przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego dalej „Projektem ASI”

25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu, w stosunku do nieruchomości oznaczonej w Księdze Wieczystej RA1S/00020552/5 stanowiącej własność Powiatu Szydłowieckiego, ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach, między jednostkami organizacyjnymi.

26. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji w Śmiłowie Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szydłowcu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

27. Informacja Zarządu Powiatu w Szydłowcu o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Szydłowiecki za rok szkolny 2018/2019 w tym o wynikach egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu gimnazjalnego i egzaminów ósmoklasistów w tych szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań powiatu.

28. Informacja o stanie ochrony środowiska na obszarze powiatu szydłowieckiego za 2018r.

29. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Szydłowieckiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.

30. Sprawy różne.

31. Zamknięcie sesji.