Pandemia koronawirusa nie oszczędziła nikogo i praktycznie żadnej branży. Dotyczy to również kąpielisk. W całym kraju niektóre będą otwarte, a inne niestety nie. Często jest to spowodowane brakiem możliwości przestrzegania wytycznych, lub kwestiami finansowymi.

Zaleceń związanych z funkcjonowaniem kąpielisk jest całe mnóstwo, podamy je poniżej. Wzrosły również kwoty jakich oczekują ratownicy wodni i obsługa akwenów.

W powiecie szydłowieckim jedynym zbiornikiem wodnym, który będzie otwarty w okresie wakacyjnym będzie zalew w Szydłowcu. Już jakiś czas temu zgodę na funkcjonowanie kąpieliska w zbliżającym się sezonie letnim udzielili radni miejscy podczas zdalnej sesji. Sezon w Szydłowcu ruszy w środę 1 lipca, a zalew będzie strzeżony przez ratowników od godziny 10.00 do 18.00, siedem dni w tygodniu. Sezon zakończy się wraz z zakończeniem wakacji.

Niestety w tym roku nie będą czynne kąpieliska w Szydłowcu. Jak poinformowało Echo Dnia w Jastrzębiu obawy związane z pandemią koronawirusa wyraził wójt gminy Jastrząb Andrzej Bracha. Podobnie sytuacja wygląda w Chlewiskach, ale tam powodem są również bobry, które zamieszkały po drugiej stronie zbiornika i zatrzymują wodę.

Miłośnicy plażowania i kąpieli wodnych w tym roku bezpiecznie, pod opieką ratowników będą mogli przebywać tylko w Szydłowcu. Całość przedsięwzięcia to z pewnością spore logistyczne przedsięwzięcie, bo jak wspomnieliśmy wyżej wytycznych, których należy przestrzegać jest bardzo dużo.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI – ZALECENIA

• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).

• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.

• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).

• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.

• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.

• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1. Dodatkowe zalecenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Przepisy krajowe dotyczące obowiązków organizatorów pozostają niezmienne w tym zakresie.

2. Opracowane na podstawie informacji pozyskanej od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

ORGANIZATOR – ZALECENIA

• Rekomenduje się zamieszczenie wszelkich zaleceń i ograniczeń, związanych z korzystaniem z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na tablicy informacyjnej, a także na stronie internetowej kąpieliska, jeśli taką posiada.

• Należy informować o konieczności zachowania dystansu społecznego od osób postronnych przez cały czas pobytu w obiekcie – stosowane w tym celu rozwiązania muszą być dostosowane do charakteru poszczególnych kąpielisk, które różnią się znacznie wielkością akwenów, nad którymi są zlokalizowane, wielkością plaży, długością linii brzegowej, dostępnością infrastruktury i charakterem otoczenia. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania zachowania dystansu społecznego, rekomenduje się zgłoszenie tego stosownym organom. Ponadto dla:

− typowych kąpielisk ogrodzonych, z wyznaczonym i kontrolowanym wejściem odwiedzających na podstawie sprzedawanych biletów – należy regulować ilość osób przebywających na terenie kąpieliska tak, aby na każdą z nich przypadało co najmniej 4 m2 powierzchni (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących);

− kąpielisk nadmorskich (których plaże miewają kilka kilometrów długości, na które wstęp nie jest kontrolowany/ograniczany) należy dążyć do utrzymania dystansu społecznego określonego w obowiązujących przepisach prawa od osób postronnych, zapewnienia co najmniej 4 m2 powierzchni na każdego użytkownika(nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących). Z uwagi na charakterystykę kąpieliska zaleca się wykorzystywanie wszelkich środków komunikacji w celu przypominania użytkownikom o wymaganiach dotyczących zachowania dystansu społecznego. Informacje powinny również znajdować się na tablicach informacyjnych umieszczonych przy wejściu na plażę i na stronach internetowych miejscowości wypoczynkowych.

• Zakrywanie ust i nosa należy odnosić do aktualnych przepisów prawa dotyczących stosowania osłony ust i nosa w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.

• W przypadku pobierania opłat za wejście na teren kąpieliska należy czytelnie wyznaczyć strefy oczekiwania dla osób oczekujących na zakup biletu, uwzględniając konieczność zachowania dystansu społecznego, oraz oddzielenie od klientów osoby sprzedającej bilety przegrodą z przezroczystego tworzywa.

• Przy wejściu na teren kąpieliska, w przebieralniach, toaletach, kioskach należy rozmieścić w widocznych miejscach czytelnie oznakowane pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, na bieżąco uzupełnianym w ciągu dnia w miarę zużycia.

• Stanowiska pracy ratowników powinny być higieniczne i czyste, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz sprzętu ratowniczego każdorazowo po interwencji, który należy starannie umyć i poddać dezynfekcji środkiem wirusobójczym.

• Należy zapewnić ratownikom środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, rękawiczki jednorazowe) oraz płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).

• Personel obecny na terenie kąpieliska podczas przemieszczania się po jego terenie i prac porządkowych powinien przestrzegać zasady dystansu społecznego lub w przypadku braku możliwości jego zachowania, stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa podczas sprzątania i dezynfekcji powierzchni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

• Toalety utrzymuje się w czystości i regularne je dezynfekuje – zaleca się częstą kontrolę utrzymania czystości w toaletach i łazienkach (częstotliwość kontroli należy uzależnić od liczby korzystających osób), z dezynfekcją urządzeń sanitarnych,wyposażeniem w mydło do mycia rąk, papierowe ręczniki, kosze na odpady. Wnętrze kabin toalet przenośnych również należy codziennie poddawać dezynfekcji.

• W przypadku toalet przenośnych należy skrupulatnie przestrzegać ustalonego terminu ich opróżniania i niezwłocznie interweniować w razie opóźnienia. Należy też pilnować,aby nie dochodziło do przepełnienia koszy na odpady i zalegania odpadów na terenie kąpieliska.

• Wszelkiego rodzaju sprzęt lub elementy wyposażenia przeznaczone do ogólnego użytku powinny być dezynfekowane środkiem wirusobójczym codziennie przed otwarciem obiektu, jak również w ciągu dnia.

• Korzystanie z wyposażenia do publicznego użytku (sprzęt turystyczny, do uprawiania sportów wodnych i rekreacji, do ułatwiania pływania) powinno obywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa. W sytuacji prowadzenia wypożyczania należy prowadzić dezynfekcję wszelkiego wyposażenia udostępnianego do publicznego użytku po każdym użytkowniku.

• Korzystanie z dodatkowych atrakcji, także przeznaczonych dla dzieci powinno obywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.