Od 2008 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje konkurs „Policjant, który mi pomógł”.

Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, ponadto zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze. Konkurs pn. „Policjant, który mi pomógł” od pierwszej edycji objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do każdej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się przez cały rok, z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie.

Kandydatów do XI edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2018 r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres „Niebieska Linia”, 02 – 121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.


Laureatów konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich dwóch edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jedno z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

Przedsięwzięcie to od pierwszej edycji objęte zostało patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji, a gala wręczenia nagród wpisana została w scenariusz centralnych obchodów Święta Policji.

Wręczenie wyróżnień laureatom XI edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbędzie się podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

sierż. Marlena Skórkiewicz