1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2016 rok,

c) zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu

d) upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do 2016 – 2025, Szydłowieckiego, realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krótkiej, Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski, Małej, Kwiatowej i Zielonej w Szydłowcu” oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf,

e) zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Łazy.

3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk