Od 6 do 25 października w powiecie szydłowieckim przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2002 roku. Kwalifikacja wojskowa odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na pandemię COVID-19 w ubiegłym roku kwalifikacja wojskowa w Polsce z dniem 13 marca została odwołana, dlatego w powiecie szydłowieckim w tym roku do kwalifikacji wojskowej staje podwójny rocznik – ponad czterysta osób. Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

KWALIFIKACKA WOJSKOWA W POWIECIE SZYDŁOWIECKIM W 2021 ROKU

Od 6 do 25 października w powiecie szydłowieckim przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2002 roku.

Ponadto obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria B)
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Szydłowcu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec (wejście od strony parkingu przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu)

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia).

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza. W uzasadnionych przypadkach termin stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej można uzgodnić w trybie indywidualnym jednak jeszcze w okresie pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej. Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie.

Wobec osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny zostaną zastosowane środki przewidziane przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wobec osób wezwanych, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej – bez uzasadnionej przyczyny, zastosowane zostaną, z urzędu lub na wniosek przewodniczącego PKLek albo WKU, środki przewidziane przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójtowie, z mocy art. 32 ust. 10 ustawy, są zobowiązani zarządzać przymusowe doprowadzanie przez Policję lub nakładać grzywnę w celu przymuszenia.

info: Powiat Szydłowiecki