Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szydłowcu przy ulicy Folwarcznej została zamknięta z powodu problemów technicznych, związanych z konstrukcją dachu. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, sala została wyłączona z użytkowania.

W odpowiedzi na interpelację radnego Rady Miejskiej w Szydłowcu Marka Artura Koniarczyka, o to jakie kroki zostaną podjęte w celu przywrócenia funkcjonalności sali gimnastycznej, burmistrz Szydłowca, Artur Ludew odpowiedział, że wykonano opinie techniczna dotycząca istniejącego stropodachu sali gimnastycznej oraz kosztorys modernizacji dachu sali gimnastycznej na kwotę 282 368,10 zł.

Gmina zgłosiła problem do ubezpieczyciela, firmę Compensa TU SA Vienna Insurance Group, która wyceniła szkodę na kwotę 13 540,37 zł.

Remont dachu przeprowadzony będzie dwuetapowo.
Pierwszy etap prac wykonany zostanie siłami pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej.
Obejmować będzie naprawę ścian ze strony zewnętrznej oraz wykonanie obróbek blacharskich.
Skute zostaną uszkodzone tynki i położone nowe. Wykonanie pierwszego etapu pozwoli na
uruchomienie sali gimnastycznej.

Drugi etap prac związany jest z koniecznością pozyskania środków zewnętrznych z uwagi na
wysoki koszt wyceny robót. Złożony zostanie wniosek o środki finansowe z rezerwy 0,4%
subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wykonanie nowego pokrycia dachowego na sali
gimnastycznej oraz łączniku do sali gimnastycznej. Realizacja tego etapu uzależniona jest od pozyskania tych środków. W związku z tym, że decyzja o przyznaniu środków z rezerwy 0,4% subwencji oświatowej będzie znana na przełomie sierpnia i września, rozpoczęcie wykonania prac modernizacyjnych dachu będzie możliwe jesienią 2023 r., po otrzymaniu dofinansowania.